Utbildning & Konsult­tjänster

Tillämpa metoden som präglas av meningsfulla uppdrag och goda förutsättningar med hjälp av våra utbildningar och konsulttjänster.

Agerus Synsätt​

Vi har inte haft bråttom. Vi tror på samlad kunskap. Tillsammans med Akademin och ledande forskare har vi analyserat och reflekterat. Med 20 års erfarenhet från kundprojekt har vi utvecklat och korrigerat. Vår syn på människan och verksamheten har byggts upp över tid och genomsyrar både vår metod och verktyg.

När man presterar bra mår man bra och vice versa.

Det är de enskilda individernas prestationer som skapar det gemensamma resultatet. För att påverka hela verksamhetens resultat måste man därför förbättra de enskilda människornas dagliga prestationer.

Ständiga förbättringar i vardagen är den effektivaste vägen till hållbar utveckling.

Organisationens behov och människornas behov är varandras förutsättningar och inte varandras motsatser.

Människan vill i grunden göra ett bra jobb och blir frustrerad, ja till och med sjuk, om hon inte kan göra det. Men för att kunna prestera väl måste arbetssituationen vara laddad med goda förutsättningar.

Starka varumärken byggs inifrån.

En kedjereaktion av positiva effekter

Från forskning och kundprojekt vet vi att när de viktigaste faktorerna för prestation stärks så leder det till flera positiva effekter som:

Utbildning

Agerus metod bygger på en kunskap om hur du skapar en hållbar prestationskultur. Vi har lång erfarenhet av utbildningsinsatser för att förmedla den kunskapen. Kopplat till vår metod erbjuder vi utbildningar inom följande områden:

Tydliga och meningsfulla uppdrag

Genom uppdraget kan människan få utlopp för ett av sina mest grundläggande behov: att få bidra och prestera i ett socialt sammanhang. I denna utbildning lär sig deltagarna att i dialog skapa tydliga och meningsfulla uppdrag.

Goda förutsättningar

En arbetssituation med rätt förutsättningar för att prestera skapar långsiktigt hållbara prestationer. Deltagarna lär sig i denna utbildning att kartlägga och utveckla de nödvändiga förutsättningarna i en hållbar prestationskultur.

En utvecklande dialog 

Dialog är nyckeln till utveckling. Men det gäller att prata om rätt saker och på rätt sätt. Denna kurs lär deltagarna att utveckla de fyra kommunikationskompetenserna tala, lyssna, ompröva och utmana.

Fördjupning: Diplomering

För avancerade användare av Agerus metod, som har erfarenhet av att skapa dialog för meningsfulla uppdrag och goda förutsättningar, finns denna påbyggnadskurs. Under kursens gång genomför du, under ledning av certifierad Agerus, ett case där Agerus metod används i en organisation.

Diplomeringsutbildningen förutsätter att kurserna meningsfulla uppdrag, goda förutsättningar och utvecklande dialoger har avklarats.

Fördjupning: Ledarskap

För chefer som vill applicera Agerus metod i sitt ledarskap finns denna fördjupande kurs. Deltagare lär sig att tillsammans med sina medarbetare skapa tydliga och meningsfulla uppdrag och att bidra till goda förutsättningar i vardagen.

Ledarskapsutbildningen förutsätter att kurserna meningsfulla uppdrag, goda förutsättningar och utvecklande dialoger har avklarats.

E-learning

Kunskapen om en hållbar prestationskultur kan smidigt förmedlas genom e-learning.

Skräddarsydda program

Agerus har lång erfarenhet av att skräddarsy olika utbildningsinsatser för att passa in i varje organisations unika behov. 

Agerus System™

Tillsammans med forskarna bakom vår metod har Agerus System utvecklats. Det är en kraftfull plattform för att systematiskt skapa, och långsiktigt behålla, hållbara prestationskulturer.

Läs mer om faktorerna bakom goda prestationer!

Ladda ner White Paper genom att fylla i din mailadress.

Konsulttjänster

Tillämpa Agerus metod med stöd från en erfaren och certifierad Agerus-expert. Insatserna baseras alltid på Agerus metod för en hållbar prestationskultur. Agerus System används för insikter och systematik.

Workshop: Uppdrag & Förutsättningar

I denna workshop skapas meningsfulla och tydliga uppdrag för arbetsgruppen utifrån intressenternas behov samtidigt som förutsättningarna att prestera kartläggs och utvecklas.

Ledningsgruppsutveckling

Med stöd av Agerus-metoden kan ledningsgruppen tydliggöra sitt uppdrag och dessutom göra en ordentlig kartläggning av sina intressenter och vilka förväntningar dessa har på gruppens arbete. Uppdraget blir sedan något som ledningsgruppens medlemmar sätter gemensam kraft bakom genom att jobba med det i sina egna organisationer. 

Ledarutvecklingsprogram

Agerus ledarskapsmodell bygger på ledarens förmåga att genom dialogen skapa goda förutsättningar för prestation och kommunikationskompetens. Dessa förmågor kartläggs med hjälp av Agerus ledarskapsmätning. Utifrån mätresultatet erbjuds skräddarsydda stödinsatser för att utveckla de delar av ledarskapet där det finns förbättringspotential. 

Förändringsstöd

Med stöd av Agerus-metoden får organisationen hjälp att göra den förflyttning som ska ske från ett nuläge till ett önskat läge. För att lyckas är all förändring beroende av att medarbetarna känner sig trygga med det som ska hända och att rätt förutsättningar finns på plats för nå dit man bestämt sig för. 

Ta kontakt för mer information

Vår drivkraft är att hjälpa människor och organisationer utveckla förutsättningar, för vi vet att goda förutsättningar leder till långsiktigt hållbara prestationer och fantastiska resultat. 

Följ oss gärna på våra sociala mediekanaler!

Forskningen som underlättar prestation

Vår forskning visar att när man kan prestera och känna att man gör ett bra jobb, ja, då händer något fantastisk. Människan mår bättre, verksamheten blir effektivare och arbetsgivaren mer attraktiv. Med forskningen vet vi vilka faktorer som behövs för att prestera. Ta reda på det du också.

Presterande medarbetare är nöjdare och friskare medarbetare

Många fokuserar på att få nöjda medarbetare. Tanken är att den som är nöjd också presterar bra – att nöjdhet är det som skapar goda prestationer. Men ledande arbetslivsforskning menar att det snarare är så att det är prestationerna som skapar känslan av nöjdhet. Forskningen visar också att vi mår bra när vi gör ett bra jobb och når våra mål. Om vi däremot inte klarar av våra uppgifter känner vi frustration, olust, vi mår sämre och riskerar att bli sjuka. När vi fokuserar på prestation genom att stärka de faktorer som möjliggör goda arbetsinsatser, får vi på köpet medarbetare som både är nöjda och mår bra.

Prestation kräver mer än bara engagemang

Engagemang är en stor trend i HR-världen, det verkar nästan ses som lösningen på organisationens alla problem. Men tyvärr är det inte alls så enkelt. På egen hand räcker inte engagemang för att kunna prestera hållbart och blir heller inte långvarigt. Utan alla faktorer för hållbara prestationer på plats minskar engagemanget och blir istället frustration. I en bra arbetssituation är engagemang en viktig komponent – men långt ifrån den enda.

Agerus Synsätt

Vi har inte haft bråttom. Vi tror på samlad kunskap. Tillsammans med Akademin och ledande forskare har vi analyserat och reflekterat. Med 20 års erfarenhet från kundprojekt har vi utvecklat och korrigerat. Vår syn på människan och verksamheten har byggts upp över tid och genomsyrar både vår metod och verktyg.

Organisationens behov och människornas behov är varandras förutsättningar och inte varandras motsatser.

Det är viktigt att människorna i arbetssituationen själva kan ta ansvar för och påverka sina prestationer och sitt välbefinnande.

Alla människor är olika och tolkar sin situation olika. Dynamiken människor emellan och mångfalden av tankar och sätt att se på en situation driver utvecklingen framåt. Därför måste man se till att en konstruktiv dialog ständigt pågar om arbetet och förutsättningarna för arbetsprestationen.

Ständiga förbättringar i vardagen är den effektivaste vägen till hållbar utveckling.

När man presterar bra mår man bra och vice versa.

I en modern organisation krävs att medarbetarna har en hög grad av självgående eller självledarskap. Detta kräver framförallt god förståelse för arbetsuppdraget och goda förutsättningar att utföra det.

Människan vill i grunden göra ett bra jobb och blir frustrerad, ja till och med sjuk, om hon inte kan göra det. Men för att kunna prestera väl måste arbetssituationen vara laddad med goda förutsättningar.

Det är de enskilda individernas prestationer som skapar det gemensamma resultatet. För att påverka hela verksamhetens resultat måste man därför förbättra de enskilda människornas dagliga prestationer.

Det är alltid lättare att ändra på en situation än att ändra på människorna i situationen.

Starka varumärken byggs inifrån.

Kunskapsbloggen

Bulletin: Agerus metod- en nyckel till psykologisk trygghet

På Agerus pratar vi gärna om ”lägereldar” som lanserades förra året i boken om verksamhetsskap. Den lägereld vi talar om är symbolen för den gemenskap som skapas då vi samlas i arbetsgruppen för att lösa vårt uppdrag. Att samlas kring en lägereld möter också våra grundläggande, mänskliga basbehov att få tillhöra och bidra i ett sammanhang.

Läs mer »

Bulletin: Tala är silver – lyssna är guld

HR-föreningen är värdar för podden ”Fråga forskaren”. Föreningen vill med sin podd koppla ihop forskning och praktik för att skapa en evidensbaserad utveckling i frågor om ledarskap och organisationsutveckling. I det senaste avsnittet har programledarna Zorica Bodiroza och Johan Segergren intervjuat författarna Pär Petterson och Ulf Ericsson om forskningen och tankarna bakom vår bok ”Verksamhetskap: Om dialog, uppdrag och utveckling”.

Läs mer »

Bulletin: Mary Parker Follett – en högaktuell 100-åring

Mary Parker Follett har kallats ”the mother of modern management”. Med begrepp som ”The law of the situation” och ”power with i stället för “power over” har hon skrivit in sig i historieböckerna i frågor om organisationsutveckling och ledarskap och är mer aktuell än någonsin. Spännvidden är stor och hon utmanar vår syn på hierarkier samtidigt som hon ger oss nycklar till att leda i komplexitet och utveckla mer av självledarskap. Vi på Agerus vill med den här bulletinen introducera delar av hennes tankevärld och hoppas den kan inspirera andra också.

Läs mer »

Bulletin: Tydligt och enkelt i en komplex värld

– Vi tycker att Agerus-metoden är väldigt enkel att tillämpa, säger Gunilla Thulin, affärsområdeschef för Tidwell. Samtidigt är det både viktigt och tryggt för oss och våra kunder att metoden är forskningsbaserad och därför går att lita på.

Läs mer »