Utbildning & Konsult­tjänster

Tillämpa metoden som präglas av meningsfulla uppdrag och goda förutsättningar med hjälp av våra utbildningar och konsulttjänster.

Agerus Synsätt​

Vi har inte haft bråttom. Vi tror på samlad kunskap. Tillsammans med Akademin och ledande forskare har vi analyserat och reflekterat. Med 20 års erfarenhet från kundprojekt har vi utvecklat och korrigerat. Vår syn på människan och verksamheten har byggts upp över tid och genomsyrar både vår metod och verktyg.

När man presterar bra mår man bra och vice versa.

Det är de enskilda individernas prestationer som skapar det gemensamma resultatet. För att påverka hela verksamhetens resultat måste man därför förbättra de enskilda människornas dagliga prestationer.

Ständiga förbättringar i vardagen är den effektivaste vägen till hållbar utveckling.

Organisationens behov och människornas behov är varandras förutsättningar och inte varandras motsatser.

Människan vill i grunden göra ett bra jobb och blir frustrerad, ja till och med sjuk, om hon inte kan göra det. Men för att kunna prestera väl måste arbetssituationen vara laddad med goda förutsättningar.

Starka varumärken byggs inifrån.

En kedjereaktion av positiva effekter

Från forskning och kundprojekt vet vi att när de viktigaste faktorerna för prestation stärks så leder det till flera positiva effekter som:

Utbildning

Agerus metod bygger på en kunskap om hur du skapar en hållbar prestationskultur. Vi har lång erfarenhet av utbildningsinsatser för att förmedla den kunskapen. Kopplat till vår metod erbjuder vi utbildningar inom följande områden:

Tydliga och meningsfulla uppdrag

Genom uppdraget kan människan få utlopp för ett av sina mest grundläggande behov: att få bidra och prestera i ett socialt sammanhang. I denna utbildning lär sig deltagarna att i dialog skapa tydliga och meningsfulla uppdrag.

Goda förutsättningar

En arbetssituation med rätt förutsättningar för att prestera skapar långsiktigt hållbara prestationer. Deltagarna lär sig i denna utbildning att kartlägga och utveckla de nödvändiga förutsättningarna i en hållbar prestationskultur.

En utvecklande dialog 

Dialog är nyckeln till utveckling. Men det gäller att prata om rätt saker och på rätt sätt. Denna kurs lär deltagarna att utveckla de fyra kommunikationskompetenserna tala, lyssna, ompröva och utmana.

Fördjupning: Diplomering

För avancerade användare av Agerus metod, som har erfarenhet av att skapa dialog för meningsfulla uppdrag och goda förutsättningar, finns denna påbyggnadskurs. Under kursens gång genomför du, under ledning av certifierad Agerus, ett case där Agerus metod används i en organisation.

Diplomeringsutbildningen förutsätter att kurserna meningsfulla uppdrag, goda förutsättningar och utvecklande dialoger har avklarats.

Fördjupning: Ledarskap

För chefer som vill applicera Agerus metod i sitt ledarskap finns denna fördjupande kurs. Deltagare lär sig att tillsammans med sina medarbetare skapa tydliga och meningsfulla uppdrag och att bidra till goda förutsättningar i vardagen.

Ledarskapsutbildningen förutsätter att kurserna meningsfulla uppdrag, goda förutsättningar och utvecklande dialoger har avklarats.

E-learning

Kunskapen om en hållbar prestationskultur kan smidigt förmedlas genom e-learning.

Skräddarsydda program

Agerus har lång erfarenhet av att skräddarsy olika utbildningsinsatser för att passa in i varje organisations unika behov. 

Agerus System™

Tillsammans med forskarna bakom vår metod har Agerus System utvecklats. Det är en kraftfull plattform för att systematiskt skapa, och långsiktigt behålla, hållbara prestationskulturer.

Läs mer om faktorerna bakom goda prestationer!

Ladda ner White Paper genom att fylla i din mailadress.

Konsulttjänster

Tillämpa Agerus metod med stöd från en erfaren och certifierad Agerus-expert. Insatserna baseras alltid på Agerus metod för en hållbar prestationskultur. Agerus System används för insikter och systematik.

Workshop: Uppdrag & Förutsättningar

I denna workshop skapas meningsfulla och tydliga uppdrag för arbetsgruppen utifrån intressenternas behov samtidigt som förutsättningarna att prestera kartläggs och utvecklas.

Ledningsgruppsutveckling

Med stöd av Agerus-metoden kan ledningsgruppen tydliggöra sitt uppdrag och dessutom göra en ordentlig kartläggning av sina intressenter och vilka förväntningar dessa har på gruppens arbete. Uppdraget blir sedan något som ledningsgruppens medlemmar sätter gemensam kraft bakom genom att jobba med det i sina egna organisationer. 

Ledarutvecklingsprogram

Agerus ledarskapsmodell bygger på ledarens förmåga att genom dialogen skapa goda förutsättningar för prestation och kommunikationskompetens. Dessa förmågor kartläggs med hjälp av Agerus ledarskapsmätning. Utifrån mätresultatet erbjuds skräddarsydda stödinsatser för att utveckla de delar av ledarskapet där det finns förbättringspotential. 

Förändringsstöd

Med stöd av Agerus-metoden får organisationen hjälp att göra den förflyttning som ska ske från ett nuläge till ett önskat läge. För att lyckas är all förändring beroende av att medarbetarna känner sig trygga med det som ska hända och att rätt förutsättningar finns på plats för nå dit man bestämt sig för. 

Ta kontakt för mer information

Vår drivkraft är att hjälpa människor och organisationer utveckla förutsättningar, för vi vet att goda förutsättningar leder till långsiktigt hållbara prestationer och fantastiska resultat. 

Vill du skapa bättre förutsättningar för prestation och välmående, så har vi tagit fram ett förenklat test, för att komma igång. 

Följ oss gärna på våra sociala mediekanaler!

Forskningen som underlättar prestation

Vår forskning visar att när man kan prestera och känna att man gör ett bra jobb, ja, då händer något fantastisk. Människan mår bättre, verksamheten blir effektivare och arbetsgivaren mer attraktiv. Med forskningen vet vi vilka faktorer som behövs för att prestera. Ta reda på det du också.

Presterande medarbetare är nöjdare och friskare medarbetare

Många fokuserar på att få nöjda medarbetare. Tanken är att den som är nöjd också presterar bra – att nöjdhet är det som skapar goda prestationer. Men ledande arbetslivsforskning menar att det snarare är så att det är prestationerna som skapar känslan av nöjdhet. Forskningen visar också att vi mår bra när vi gör ett bra jobb och når våra mål. Om vi däremot inte klarar av våra uppgifter känner vi frustration, olust, vi mår sämre och riskerar att bli sjuka. När vi fokuserar på prestation genom att stärka de faktorer som möjliggör goda arbetsinsatser, får vi på köpet medarbetare som både är nöjda och mår bra.

Prestation kräver mer än bara engagemang

Engagemang är en stor trend i HR-världen, det verkar nästan ses som lösningen på organisationens alla problem. Men tyvärr är det inte alls så enkelt. På egen hand räcker inte engagemang för att kunna prestera hållbart och blir heller inte långvarigt. Utan alla faktorer för hållbara prestationer på plats minskar engagemanget och blir istället frustration. I en bra arbetssituation är engagemang en viktig komponent – men långt ifrån den enda.

Agerus Synsätt

Vi har inte haft bråttom. Vi tror på samlad kunskap. Tillsammans med Akademin och ledande forskare har vi analyserat och reflekterat. Med 20 års erfarenhet från kundprojekt har vi utvecklat och korrigerat. Vår syn på människan och verksamheten har byggts upp över tid och genomsyrar både vår metod och verktyg.

Organisationens behov och människornas behov är varandras förutsättningar och inte varandras motsatser.

Det är viktigt att människorna i arbetssituationen själva kan ta ansvar för och påverka sina prestationer och sitt välbefinnande.

Alla människor är olika och tolkar sin situation olika. Dynamiken människor emellan och mångfalden av tankar och sätt att se på en situation driver utvecklingen framåt. Därför måste man se till att en konstruktiv dialog ständigt pågar om arbetet och förutsättningarna för arbetsprestationen.

Ständiga förbättringar i vardagen är den effektivaste vägen till hållbar utveckling.

När man presterar bra mår man bra och vice versa.

I en modern organisation krävs att medarbetarna har en hög grad av självgående eller självledarskap. Detta kräver framförallt god förståelse för arbetsuppdraget och goda förutsättningar att utföra det.

Människan vill i grunden göra ett bra jobb och blir frustrerad, ja till och med sjuk, om hon inte kan göra det. Men för att kunna prestera väl måste arbetssituationen vara laddad med goda förutsättningar.

Det är de enskilda individernas prestationer som skapar det gemensamma resultatet. För att påverka hela verksamhetens resultat måste man därför förbättra de enskilda människornas dagliga prestationer.

Det är alltid lättare att ändra på en situation än att ändra på människorna i situationen.

Starka varumärken byggs inifrån.

Kunskapsbloggen

Bulletin: Verksamhetsskap

I vår ger Agerus ut boken ”Verksamhetsskap: Om dialog, uppdrag och utveckling”. Boken är skriven av Pär Pettersson och Ulf Ericsson – båda verksamma som professorer och forskare inom arbetslivspsykologi vid Högskolan Kristianstad. I den här intervjun berättar Pär och Ulf om vad begreppet betyder och den forskning som ligger bakom.

Läs mer »

Bulletin: Nyckeln till lyckat hybridarbete

Det pågår en intensiv debatt om hybridarbete där olika synsätt ställts mot varandra. Förespråkarna ser hybridarbete som en naturlig anpassning till både tiden och människors preferenser. I den andra ringhörnan står de som oroas över att såväl företagskulturer som produktivitet blir lidande av att arbetet inte utförs på en gemensam arbetsplats.

Läs mer »

Bulletin: Att hålla ett nyårslöfte – en checklista

Forskning från Stockholms universitet visar att bara hälften av alla nyårslöften överlever ett helt år. Siffror från en amerikansk studie är ännu dystrare då bara 20 procent av personerna som avgav ett nyårslöfte levde enligt det efter ett år. Vi på Agerus är inte mer än människor och har flera gånger medverkat till de dystra siffrorna. Det är helt enkelt lättare att lova än att genomföra.

Läs mer »