light-bulb-icon

Bulletin

Mary Parker Follett – en högaktuell 100-åring!

Amerikanskan Mary Parker Follett brukar kallas för ”the mother of modern management”. För hundra år sedan var hon verksam inom ett brett fält av frågor kopplade till ledarskap och organisationsteori. Hennes tankar om organisation och ledarskap har idag kanske mer relevans än någonsin i en tid där komplexitet är på väg att bli en norm. Vi på Agerus hoppas att andra kan inspireras av henne på samma sätt som vi gör.

Roller och ledarskap

Står alltså våra olika roller i vägen för att få jobbet gjort på bästa sätt?

Pär: Det vi ser är utifrån ett traditionellt sätt att organisera och se på roller. Jag är chef och du är medarbetare. Men om vi i stället fokuserar på uppdraget får vi en annan energi och en möjlighet till vardaglig dialog. Mötets betydelse för dialogen är väldigt viktigt. Utan möte ingen dialog.

Mary Parker Folletts humanistiska tankar gick på tvärs med Frederick Taylors mer linjära och maskinella teorier om scientific management som präglade en stor del av förra århundradets syn på ledarskap. För henne var tillvaron en social och ständigt pågående process som sammanflätar människors viljor och önskemål. Hon såg på en organisation som något rörligt och framväxande där medlemmarna gemensamt utvecklar ett syfte och förändrar sig utifrån omständigheterna.

”The law of the situation”

Parker Folletts utgångsläge var att vi alltid måste utgå från situationen för att kunna komma framåt. Det är våra praktiska erfarenheter av att göra saker tillsammans som förändrar oss. Utifrån detta myntade hon begreppet ”The law of the situation”. Med det menas att om en arbetsgrupp tillsammans tittar på en situation får de en gemensam insikt och då försvinner hierarkin där någon behöver tala om för någon annan vad som behöver göras. Utifrån sin kollektiva förmåga kommer gruppen sedan gemensamt fram till rätt aktiviteter. Med ”lagen om situationen” blir grundfrågan vad som är bäst för situationen vilket man i nästa steg hittar en lösning på utifrån vad man vill uppnå. Parker Follets synsätt ligger därmed mycket nära Agerus-metoden där vi definierar uppdraget som situationen och något man äger tillsammans i gruppen vilket frigör energi och mening på ett sätt som leder till hållbara prestationer.

Fokus på relationen

Vi behöver även förflytta fokus från organisationsstrukturen till relationen mellan människor menade Parker Follett. En relation där den ene dominerar den andra fungerar kanske i stunden, men leder inte till någon långsiktig lösning. I ett scenario där den traditionella hierarkin ersatts blir ledarens uppgift att se till det finns energi i gruppen. Ledaren coachar processen och får fram allas kompetens. Ledaren vill och vågar också ge makten till gruppen som bygger en gemensam bild av vart man är på väg och kopplar till gruppmedlemmarnas gemensamma erfarenheter. Ur denna syn föddes begreppet ”power with” att jämföra med ”power over”.

Vägen till självledarskap

Ett typiskt uttalande från Parker Follett var att ledarskap inte definieras utifrån den makt man utövar utan genom den känsla av makt som man lyckas förmedla till medlemmarna i den grupp man leder. Hennes tankar är därmed också ett fundament och väg till det självledarskap som många organisationer strävar efter att utveckla.

Parker Folletts teorier var både nya och omtumlade i den tid då de lanserades. Men de har visat sig vara livskraftiga och har idag kanske mer relevans än någonsin. En gemensam bild om färdriktningen kombinerad med tillgång till människors olika erfarenheter är ett både moget och nödvändigt sätt att möta en utveckling där allt fler verksamheter går från att vara komplicerade till att bli mångbottnade och komplexa.
Så hatten av för en hundra-åring som fortsätter att vägleda och inspirera!

Beställ boken:
”Verksamhetskap: Om dialog, uppdrag och utveckling”.

Boken är skriven av Pär Pettersson och Ulf Ericsson – båda verksamma som professorer och forskare inom arbetslivspsykologi vid Högskolan Kristianstad.

Ett stort tack till Anna Rylander Eklund från Chalmers i Göteborg som genom sin medverkan i en Sonder-podd bidragit till tankarna i den här bulletinen. Mer om Mary Parker Follett och tankar kopplade till hennes teorier finns också att läsa i boken ”Verksamhetsskap – Om dialog, uppdrag och utveckling”. Boken går att beställa här.

En annan spännande källa till mer kunskap om hennes påverkan på dagens organisations- och ledarskapsfrågor hittar du här.
.

Beställ boken ”Verksamhetsskap: Om dialog, uppdrag och utveckling” genom att fylla i formuläret nedan.

Betalning via faktura. Pris: 328 kr/st + frakt (ex. moms).