light-bulb-icon

Bulletin

Reflektioner kring hemarbetets påverkan på arbetssituationen

Vi närmar oss mars månad. För många innebär det att man jobbat hemifrån sedan ett år tillbaka. Vid det här laget har de flesta fått god koll på hur den tillvaron är. Man kopplar upp sig från köksbordet, kanske tar en promenad över lunchen och möts för en digital fredagsfika. Rutinerna är satta och man vet hur man ska förhålla sig till varandra, medarbetare och hemarbete.

På Agerus har vi sedan utbrottet av Covid-19 löpande genomfört mätningar bland våra kunder för att stötta organisationer i att se hur relationen medarbetaren och hemarbetet har utvecklats. Huvudfrågan har varit hur förutsättningarna att prestera har påverkats av att arbeta hemifrån.

Som underlag till våra reflektioner har vi fokuserat på specifika mätningar kopplade till hemarbete. Dels enstaka mätningar men också jämförelser i utfallet mellan våren och hösten 2020.

Noterbart är att underlaget för dessa reflektioner är taget från en relativt liten population som inte nödvändigtvis är representativt för majoriteten av de yrkesverksamma. Det är inte heller statistiskt verifierat att förändringen i resultatet från mätningarna enbart beror på hemarbete, det kan finnas andra förklaringar. Med det sagt ska nedanstående reflektioner inte ses som någon absolut sanning. De är snarare att se som underlag för reflektion i den egna verksamheten.

Områden med lågt eller försämrat resultat

I vårt material ser vi för det första att frågor som rör i vilken grad en individ känner sig säker på vad arbetsuppgiften är och vilka förväntningar som finns på prestation så har resultaten gått ner. Likaså i hur man känner sig uppdaterade med relevant information.

För det andra ser vi återkoppling från chefen och upplevelsen av chefens tillgänglighet också har minskat.   

För det tredje ser vi att samhörigheten och samarbetet med kollegorna har försämrats. Detta gäller både ur ett socialt tillhörighetsperspektiv, och hur effektivt man uppfattar arbetet tillsammans med kollegorna.

Reflektion & tips

Brister i tydlighet, samarbete och information kombinerat med ett större behov av återkoppling visar på att arbetsuppdraget känns otydligt. Det är uppdraget som ska ge riktning och styra vad vi gör om dagarna. Blir det otydligt kommer våra prestationer, effektivitet och samarbetet med andra att bli lidande.

En mycket naturlig förklaring till varför det blivit så kan vara en minskad möjlighet till vardaglig dialog. Utifrån Agerus-metoden ser vi att detta skulle kunna motverkas i två steg:

1. Tydliggör och följ upp uppdragen

Säkra upp att alla grupper och individer vet vad de ska göra och vilka mål som gäller för aktiviteterna. Se till att ha löpande uppdragsdialoger. Fokusera på tydlighet och att bryt ned uppdraget till kortare mål som regelbundet följs upp mellan chef och medarbetare. Gärna veckovis.

2. Se över förutsättningarna för god prestation

När det finns tydlighet om uppdraget behövs rätt förutsättningar för att lyckas utföra det. Stäm regelbundet av med medarbetarna hur de upplever sina förutsättningar, om det finns några hinder och vad som är bra men kan bli bättre.

Därtill finns det förstås en rad andra aktiviteter som kan sättas in för att stärka både samverkan och den sociala interaktionen mellan chef och medlemmarna i en grupp som jobbar på distans. Hit hör bland annat fasta och regelbundna incheckningstider och anordnade sociala aktiviteter online. Det behöver inte vara avancerat – det viktigaste är att skapa anledning till dialog och en känsla av tillhörighet.

Avslutningsvis menar vi att det är viktigt att ha dialog och fokus på det som skapar både prestation och välmående: ett tydligt uppdrag och rätt förutsättningar för att lyckas med det. Extra viktigt nu i pandemitider.

En plattform för att göra ett bättre jobb

Med Agerus plattform leds chefer och medarbetare i att skapa tydlighet om vad som ska göras – uppdraget och målen – och att utveckla förutsättningarna att lyckas göra det. Med ett systematiskt arbetssätt framtaget från svensk arbetslivsforskning förbättras prestationer, hälsa och lönsamhet. Läs mer.

Webinar 18 februari – SSG

I kommande webinar berättar Malin Lundgren – HR-chef i SSG – om hur de jobbat med att skapa ett klimat som öppnar upp för både goda prestationer och förändringsvilja. Struktur, kultur och ledarskap är nyckelord i det arbetet. Mer info och anmälan.