light-bulb-icon

Bulletin

Verksamhetsskap

I en kommande bok introducerar fil Dr Pär Pettersson, forskaren bakom konceptet En hållbar prestationskultur, och hans medförfattare Ulf Ericsson, biträdande professor i arbetsvetenskap, begreppet Verksamhetsskap med målet att öppna upp för nya perspektiv på mellanmänskliga relationer satt i ett sammanhang att utföra ett gemensamt uppdrag. 

”Vi vill introducera ett begrepp. Vi vill ställa det mot andra teoretiska begrepp och mot våra och andras praktiska erfarenheter. Begreppet är Verksamhetsskap.”

Skulle det vara möjligt att prata om Verksamhetsskap istället för ledarskap och medarbetarskap? Vilka konsekvenser skulle det kunna få? Bokens övergripande syfte är att identifiera en balans mellan individens förutsättningar och behov och verksamhetens krav och förväntningar. I vår forskning har vi ofta sett hur individen i sin strävan efter att göra ett bra jobb inte har haft adekvata förutsättningar för att göra detta. Hur organisatoriska principer har begränsat prestationen, hämmat begripliggörandet och negativt påverkat välbefinnandet. Det är emellertid inte vår avsikt att genom ett trollslag lösa alla möjliga problem i arbetsorganisationer, utan istället vill vi sätta fingret på några betydelsefulla processer och få igång ett samtal kring hur vi genom små kalibreringar kan utveckla både verksamhet och individ. Begreppet vi har valt att använda för detta ändamål är Verksamhetsskap.

"Vi vill introducera ett begrepp. Vi vill ställa det mot andra teoretiska begrepp och mot våra och andras praktiska erfarenheter. Begreppet är Verksamhetsskap."​

Ett nytt perspektiv

Oavsett vår ambition kommer Verksamhetsskap inte att ersatta begreppen ledarskap och medarbetarskap, det är inte heller det som är poängen med att lyfta fram Verksamhetsskap i denna bok. Icke desto mindre tror vi att, genom att introducera begreppet kan andra perspektiv på arbetets utförande och organisering få möjlighet att träda fram. Språkliga yttranden är symboliska uttrycksformer, som har effekt på handling. Genom att förändra språket om en särskild företeelse och om denna förändring blir socialt accepterad i ett specifikt sammanhang, kommer också sättet vi betraktar denna företeelse på att påverkas och i förlängningen även hur vi agerar. Vi vill hävda att vi ser ett behov av nya perspektiv på hur vi betraktar mellanmänskliga relationer satt i ett sammanhang att utföra ett gemensamt uppdrag. Verksamhetsskap kan öppna upp för just sådana nya perspektiv.

Uppdraget i centrum

Under flera decennier har vi bedrivit arbetslivsforskning och utvecklingsarbete inom både privat och offentlig sektor. Delar av de erfarenheter som vi har samlat på oss om arbetets organisering och verksamhetsutveckling har vi sammanfattat i denna bok. Ett stort hinder, som vi gång på gång har sprungit på, för att verkligen utveckla verksamheter har varit ett ensidigt fokus på roller och ett envist undvikande av att samtala kring uppdraget. Begrepp som ledarskap och medarbetarskap har en betydande begränsning i en konkret och komplex praktik, då de riktar blicken mot roll, formell organisation och hierarki. Att i verksamheter börja i ledarskapet med syfte att lösa något eller få något gjort, grumlar bilden av det gemensamma uppdraget. Vårt sätt att använda oss av Verksamhetsskap har istället intentionen att placera det tänkta uppdraget i centrum. Det är kring uppdraget som verksamheten bör formera sig, det är genom dialog och bildutbyte som organisationen växer fram. Det är genom nyfikenhet och handling som verksamheten utvecklas.