light-bulb-icon

Bulletin

Salutogent ledarskap

Fler och fler inser att man inte bara kan fokusera på vad som gör folk sjuka för att pressa ned sjuktalen. Idag växer intresset bland annat för vilket ledarskap som skapar friska arbetsplatser. Ett sådant ledarskap brukar kallas salutogent. Termen kommer från latinets ”salu´te” vilket betyder hälsa eller välgång och grekiskans ”genesis” som betyder ursprung eller uppkomst.

Målet för det salutogena ledarskapet är att skapa en bra jordmån där medarbetarna har möjlighet att utveckla kompetens, motivation, lust och välbefinnande. Det salutogena perspektivet innebär alltså att man lägger tonvikten på de hälsobringande faktorerna. (De som startar och underhåller så kallade anabola, uppbyggande processer i kroppen.) Bakom teorin om det salutogena ledarskapet står den israelisk-amerikanska professorn i medicinsk sociologi Aaron Antonovsky. Enligt Antonovskys forskning är en människas känsla av sammanhang (KASAM) helt avgörande för psykisk och fysik hälsa. KASAM bygger på Begriplighet (jag känner och förstår min omvärld), Hanterbarhet (jag har rätt resurser för att klara av tillvaron) och känner Meningsfullhet (jag vill ha och upplever en mening med tillvaron).

Förutsättningar att prestera

Det salutogena ledarskapet syftar till att öka medarbetarnas välbefinnande, kompetens och motivation. Genom att arbeta utifrån KASAM-teorin påverkar man medarbetarnas känsla av sammanhang på ett positivt sätt och påverkar därmed hälsan positivt. Enkelt uttryckt har människor med hög KASAM god hälsa medan låg KASAM är ingången till ohälsa och sjukdom.

Men målet med att arbeta är ju inte bara att man ska hålla sig frisk. Man måste ju också prestera i förhållande till sin arbetsuppgift. Att prestera eller uppleva att man kan prestera är faktiskt en av de största källorna till välmående vi har på arbetsplatsen. Därför är det viktigt att komplettera fokus på KASAM med ett fokus på verksamheten och medarbetarnas uppdrag. Och därför kombinerar Agerus ledarskaps-modell det salutogena ledarskapet med ett mycket tydligt fokus på uppdraget, förutsättningarna att prestera i förhållande till det och hur man som ledare arbetar med ständiga förbättringar av KASAM och förutsättningarna att prestera.

Hur kan vi då som ledare skapa ”friska” arbetsplatser med hög KASAM, hög måluppfyllelse och låga sjuktal i vardagen?

Svaret är: involvera alla medarbetare i en kontinuerlig dialog om vilket uppdrag de själva och arbetsgruppen har och hur detta kopplar till organisationens övergripande mål. Utifrån detta kan du och medarbetarna sedan mäta och ha en dialog kring de avgörande förutsättningarna för att prestera och må bra i uppdragen, för att sedan också skapa aktiviteter som ständigt förbättrar både KASAM och prestation.