star-icon

Case

Så ska SSG bli Sveriges bästa arbetsplats

På SSG vill man bli Sveriges bästa arbetsplats och öka motivation och engagemang i arbetet! Arbetet inleddes för tre år sedan då en ny VD klev ombord. I samband med det började SSG att jobba med ett omfattande ledar- och medarbetarprogram och tillsammans med Agerus runt ett koncept kring en hållbar prestationskultur.

Konceptet fokuserar på att skapa rätt förutsättningar för att möta de ökade kraven i arbetslivet på ett sådant sätt att både människor och organisation utvecklas väl.

– På SSG har vi verkligen fastnat för tankarna om en hållbar prestationskultur. Det är ett synsätt och metod som fått allt starkare fäste hos chefer och medarbetare. Jag tror mycket av det beror på den koppling som metoden har till forskningen, som redan vet vilka grundläggande förutsättningar och mänskliga basbehov som driver motivation och engagemang i arbetet. Den är också mycket enkel att ta till sig. Det gillar vi!

Den som säger detta är Malin Lundgren, HR-chef på Sundsvallsbaserade SSG Standard Solutions Group. Företaget har c:a 70 medarbetare och samordnar industriell kompetens och tar fram gemensamma lösningar och utbildningar för att stärka konkurrenskraften i svensk industri.

– Tankarna kring en hållbar prestationskultur går numera som en röd tråd genom verksamheten och genomsyrar utvecklingen av både ledare och medarbetare. Vi har med tiden utvecklat en gemensam värdegrund i hur vi vill förhålla oss till varandra med en öppen kommunikation.

En del i detta är det utvecklingsprogram som både chefer och medarbetare har fått gå, där vi ständigt tränar vår förmåga att mötas och byta bilder med varandra.

Det har varit en positiv utveckling, berättar Malin.

– Sedan vi började den här resan är min uppfattning att vi stärkt både tilliten och transparensen i organisationen och med det har vi kunnat frigöra mycket mer av medarbetarnas potential. När människor känner att man litar på varandra i större utsträckning frigörs en väldig kraft i organisationen.

Men förändringar sker inte av sig själva och därför har man också satt upp och mäter på ett antal tydliga mål för sin vision.

– Vi har ett tydligt mål för de faktorer som gemensamt påverkar prestationsförmågan i verksamheten. Kopplat till det har vi också KPI:er i form av antalet enskilda samtal mellan medarbetare och chef, samt upprättade individuella målkort. Vi mäter och stöttar också för att säkra en bra dialog och tydlig återkoppling mellan chefer och medarbetare eftersom vi vet att det är viktigt i sammanhanget.

”Med fokus på människan och stöd utifrån den grundläggande Agerus-filosofin att människor och organisation är varandras förutsättningar, inte dess motsättningar, så kommer vi att kunna gå långt."

Förändring från toppen

På SSG har den här förändringen börjat i ledningen.

– Idag är ledningen mer samspelt, berättar Malin. Tidigare hade vi i en liten organisation olika målbilder, processer och sätt att arbeta. Vi har lagt mycket tid på att lära känna oss själva och varandra. Över tiden har vi lärt oss hur viktigt det är med goda relationer mellan oss i ledningen och vi står idag bättre rustade för att tillsammans klara av de utmaningar vi möter. Nu när vi står på samma plattform vågar vi utmana varandra på ett helt annat sätt vilket ger en annan nivå i både diskussion och beslut.

– Vår nye VD inledde omedelbart ett strategiarbete vilket också innebar en ny organisation. I samband med detta blev det också vissa personalförändringar där människor av olika anledningar valde att lämna. Eftersom vi är ett bolag i tillväxt så rekryterar vi numera väldigt medvetet. Vi vill ha medarbetare med ett högt självledarskap och med ett medarbetarskap som bidrar till en utvecklad kultur.

Självständiga och flexibla

En medarbetare på SSG måste kunna fungera självständigt och flexibelt i de situationer man möter med kund.

– Vi vill ha kompetenta medarbetare som kan ta beslut utifrån situationen och nära våra kunder. Det ligger väldigt nära den tillitsbaserade ledarskapsmodell som Agerus har. Det kan man bara göra om de övergripande målen och medarbetarens bidrag till det är tydligt. Att jag Vill, Vet, Kan, Får och Bör blir då viktiga beståndsdelar för att nå dit. Och jag tror att det gäller generellt i allt fler verksamheter idag där utveckling och styrning behöver flyttas ut nära verksamheten för att klara av den snabba förändringstakten.

Som HR-chef på SSG har Malin jobbat nära och intensivt med organisationen för att ge stöd i förändringen. Hennes sätt att arbeta har handlat mycket om att skapa tillit och säkra rätt förutsättningar för de som leder och verkar i företaget.

– Mina egna ledord i sammanhanget är struktur, kultur och ledarskap. Vi är ett bolag som växer och blir ständigt utmanade i dessa delar. Med fokus på människan och stöd utifrån den grundläggande Agerus-filosofin att människor och organisation är varandras förutsättningar, inte dess motsättningar, så kommer vi att kunna gå långt.

Engagemang i arbetet

Malin avslutar med några funderingar om engagemang. En het fråga som diskuteras mycket i dessa dagar.

– Hur skapas engagemang i arbetet? Jag tycker att forskningen och min egen erfarenhet pekar åt samma håll; engagemang i arbetet kommer som ett resultat av att människor vet vad de ska göra och får rätt förutsättningar för att göra det på ett bra sätt. Då mår människor bra och blir engagerade i sitt arbete.