light-bulb-icon

Bulletin

Att vara en attraktiv arbetsgivare – på riktigt

Det talas mycket om vikten av att vara attraktiv som arbetsgivare i våra dagar. Det är viktigt och bra. Att behålla och locka duktiga medarbetare är en överlevnadsfråga i alla organisationer. Därtill är det väldigt dyrt och tidskrävande att hitta och ta ombord nya medarbetare.

Frågan är bara hur man ska jobba med sitt arbetsgivarvarumärke för att det ska få fäste ända in i själen hos människorna i en organisation. Vi vill ju att det ska vara på riktigt. Inte vara något som behöver en särskild process eller en kampanj för att hållas vid liv.

På Agerus vet vi vilka faktorer som är avgörande på området. En studie hos en av våra kunder bekräftar också detta.

En god prestation är grunden för att må bra på jobbet

För att skapa lojalitet som är på riktigt behöver man arbeta med det viktigaste i en medarbetares vardagliga arbete – det man kommer till jobbet för att göra och spenderar hela sitt arbetsliv med att utföra – arbetsuppgifterna. Den forskning från Stockholms universitet som Agerus-metoden vilar på visar alldeles tydligt att när människor känner att de presterar bra så mår de bra.

Genom att proaktivt se till att människor har förutsättningar att prestera blir själva arbetet det som skapar en attraktiv arbetsplats som människor lockas till, trivs på och stannar kvar på.

En annan viktig faktor för människors uppfattning om sitt arbete är i vilken utsträckning man kan påverka sin arbetssituation och ha ett inflytande på viktiga saker som händer. Detta kräver ett öppet dialogklimat med en kultur och processer för kommunikation där man öppet och ärligt talar om det som är viktigt för att kunna göra ett bra jobb. Dialogen är själva kärnan i Agerus-metoden.

ENPS är starkt kopplat till mänskliga basbehov

När man talar om hur attraktiv en arbetsgivare är bland befintliga medarbetare så brukar man referera till något som kallas Employee Net Promotor Score (eNPS) där man frågar medarbetarna om de skulle rekommendera familj och vänner att jobba där man är anställd.

En av våra kunder har specialstuderat sitt eNPS-resultat och funnit att det har en stark koppling till vad vi enligt Agerus-metoden mäter och kallar mänskliga basbehov.

Det första basbehovet handlar om den grad av tillhörighet som vi känner till verksamheten. Det andra är i vilken utsträckning vi upplever att vi bidrar på ett positivt sätt till verksamheten. Det tredje basbehovet är i vilken utsträckning vi känner oss bekräftade som människor och i vår yrkesroll på arbetsplatsen.

Slutligen handlar det om i vilken grad vi känner att vi har en personlig och professionell god utveckling i vårt arbete så att vi lär nytt och växer både professionellt och som människor.

Egentligen är det här inte så konstigt. Att få känna tillhörighet och att vi bidrar samtidigt som vi bekräftas och utvecklas är grundläggande för alla människor. Upplever vi att allt det finns på plats så mår vi bra och vågar utgå från att våra vänner också skulle trivas på vår arbetsplats.

Attraktiva arbetsgivare skapar en känsla av stolthet och samhörighet

En annan sak som specialstudien om eNPS hos vår kund visar på är hur mycket medarbetarna identifierar sig med organisationen. Det handlar då om hur stolt man är över sin arbetsgivare och hur stark samhörighet man känner med organisationen. Har verksamheten ett syfte man sympatiserar med och känner man sig hemma i miljön och med människorna runtomkring sig?

Båda de här sakerna fångas också upp för den som jobbar enligt Agerus-metoden. Inte minst syftet blir en allt starkare faktor för människor att kunna identifiera sig med. I det ligger ett tydligt uppdrag och hur ens prestationer bidrar till verksamhetens mål och ett bättre samhälle.

Den aktuella studien visar slutligen på ytterligare ett intressant sammanhang som ligger nära frågan om att vara en attraktiv arbetsgivare. Det visar sig att de delar av organisationen som har låga värden avseende de mänskliga basbehoven har högre personalomsättning än de andra delarna.

Föga överraskande. Men det är ytterligare ett bevis för hur viktigt det är att ge människor en stark känsla av tillhörighet och bekräftelse för att de ska trivas och stanna kvar. Lyckas vi inte med det så röstar folk med fötterna. Och vi har antagligen förtjänat det.