light-bulb-icon

Bulletin

Ledarutveckling

När vi på Agerus tänker på ledarskap och ledarutveckling gör vi det naturligtvis utifrån vår egen metod. Enligt Agerus-metoden är ledarens huvudsakliga uppgift att tydliggöra uppdraget för gruppen och sedan bidra till att villkoren för prestation och de mänskliga basbehoven är uppfyllda. Då har ledaren välmående medarbetare med hög grad av självgående och med bästa möjliga förutsättningar för långsiktigt goda prestationer. Vår uppfattning är därför att Agerus ledarskapsmodell är väl anpassad till det yrkesliv som går mot alltmer självledarskap på individnivå. Vårt synsätt tjänar därmed utvecklingen av såväl ledare som medarbetare och verksamhet.

Vi har tillsammans med vår konsultpartner Masarin Consulting utvecklat de här tankarna om ledarskap till konkreta utvecklings- och utbildningsprogram för några olika kunder. I det samarbetet bidrar Agerus med grunderna och systemstödet för den forskningsbaserade Agerus-metoden. Från Masarin kompletterar man med expertis kring utveckling av både ledare och verksamhet utifrån struktur och kultur. Några viktiga principer har mejslats ut som präglar uppläggen i programmen:

Löpande anpassning

I vår tid är förändringen konstant. Likaså utvecklas deltagarnas medvetenhet och skickligheten kopplat till det egna ledarskapet under ett program. Mot den bakgrunden bygger vi tillsammans med våra kunder utvecklings- och utbildningsprogrammen på ett sådant sätt att där finns en inbyggd dialog för att löpande kunna anpassa innehåll och format till sådant som sker i gruppen och i verksamheten under programmets gång.

Koppling till strategi och vardag

För oss är ledarutveckling en strategisk del av verksamhetens strävan mot målen. Programmen behöver därför ha en tydlig anknytning till deltagarnas egen vardag och de utmaningar de möter där. Med den egna situationen i fokus blir inlärning och tillämpning av ledarskapsteorier och modeller både meningsfullt och kraftfullt. Dessutom bidrar det till att deltagarna på ett väldigt tydligt sätt lär av varandras erfarenheter.

Enligt Agerus-metoden är ledarens huvudsakliga uppgift att tydliggöra uppdraget för gruppen och sedan bidra till att villkoren för prestation och de mänskliga basbehoven är uppfyllda. Då har ledaren välmående medarbetare med hög grad av självgående och med bästa möjliga förutsättningar för långsiktigt goda prestationer.

Arbete över tid

Forskningen visar att effektiv inlärning sällan sker genom korta och enskilda insatser. Vi förordar därför en modell med enskilt arbete eller i grupp mellan de gemensamma modulerna för att bygga nya vanor i vardagen och för att träna på nya begrepp och perspektiv. Vi erbjuder därtill alltid handledning för att ge möjligheter till en djupare förankring av teorierna och samtal om konkreta utmaningar i den egna verksamheten och det enskilda uppdraget.

Blandade former

Traditionellt sker utbildning och handledning i ledarskap i klassrumsliknande miljöer. Under de senaste två åren har vi utvecklat en modell för utveckling av ledarskapet i digitala miljöer. Det har förstås varit en nödvändighet i spåren av pandemin. Men senare tids forskning visar också att digitalt förmedlad undervisning i vissa delar överträffar den traditionella utbildningsaktiviteten då materialet kan tillhandahållas i mindre enheter och när deltagarna själva har tid och motivation för att ta in det.

Olika källor till utveckling

Människor är olika och lär olika. Några vill prata och andra vill läsa, det finns de som vill tänka i teorier och modeller och de som vill praktisera konkret. Våra program innehåller delar för alla lärstilar. Mer explicit använder vi olika inlärningsövningar där deltagarna genomför övningar i rummet eller on-line för att utforska sina upplevelser, enskilt eller i grupp avseende relationer och prestationer.

Blandningen av inläsningsmaterial, samtal, feedback och gemensamma reflektioner är också en del i att på olika sätt – och för olika lärstilar – sprida de insikter som fångats och för att löpande träna på öppenhet och lyssnande.

 

Vi lämnar över

En viktig del i våra utvecklingsprogram är att de har en inbyggd överlämning av ansvaret för fortsatt utveckling av organisationens ledarskap till vår uppdragsgivare. Därför lyfter vi så tidigt som möjligt frågan om överlämning så att den kan läggas in i den övergripande utbildningsplanen. Uppdragsgivarens representanter kan då successivt ta allt större del i både planering och genomförande för att mot slutet av vår insats själv medverka vid genomförandet och i ett nästa steg ta över det.

Tycker du att det här låter intressant?

Vill du veta mer om hur det skulle kunna svara mot de behov som ni har av ledarutveckling? Ta i så fall kontakt med vår Senior Advisor och ledarskapsexpert Per Zetterquist. Han nås enklast med ett mail på adressen per.zetterquist@agerus.se

Du kan även kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan!