light-bulb-icon

Bulletin

En metod för stolta, friska och presterande grupper

Jobbar din verksamhet proaktivt med prestation, eNPS, hälsa och sjukfrånvaro?

I vår forskning, validerande studier och analyser av insamlade data har vi alltid kunnat konstatera att Agerus-metoden leder till otroliga effekter. Men det är extra roligt när en av våra kunder gör egna analyser över sin data och konstaterar samma sak. Med rätt förutsättningar på plats händer helt enkelt bra grejer. Här är några av de samband vår kund funnit till Agerus-metoden:

Prestation och dialog går hand i hand

Analysen visade övergripande att det fanns en tydlig koppling mellan organisationens prestationsförmåga och kommunikationsklimat. Kärnan i Agerus-metoden är att genom dialog skapa en balans mellan uppdraget – det som ska utföras – och förutsättningarna att faktiskt utföra det. På Agerus har vi alltid betonat dialogens vikt, och vill i samband med denna analys göra så ännu en gång.

Många gånger är det i dialogen och utbytet människor sinsemellan som förståelse skapas, som lösningar blir uppenbara och som förbättringsaktiviteter beslutas. Att samlas i en dialog, med syfte att förbättra gruppens arbetssituation, är i sig självt något som har en positiv effekt på gruppens utveckling. Som ledare är dialogen ett väsentligt verktyg för att se till att arbetet går i rätt riktning, att gruppen har de förutsättningar som behövs och för att driva förbättringsarbete.

De som jobbar proaktivt med att utveckla medarbetarnas förutsättningar kan se hur prestation går upp samtidigt som sjukfrånvaron hålls nere och arbetsgivarvarumärket stärks.

En arbetsplats med goda förutsättningar är en attraktiv arbetsplats

I Agerus forskningsbaserade metod arbetar man aktivt med att förbättra de mänskliga basbehoven, dvs, i vilken utsträckning medarbetarna känner tillhörighet, att de bidrar, bekräftas och utvecklas. Väl uppfyllda basbehov leder bland annat till en hög grad av stolthet och samhörighet till organisationen. I analysen hos vår kund kunde man också se att medarbetarnas vilja att rekommendera arbetsgivaren till familj och vänner (eNPS) har en mycket stark koppling till Agerus förutsättningar. Förutsättningarna visade sig också ha en stark effekt på den korta sjukfrånvaron i organisationen. Med goda förutsättningar är vi alltså mindre benägna att sjukskriva oss. De delar av verksamheten som hade sämre förutsättningar uppvisade istället en väsentligt högre personalomsättning än övriga organisationen. 

Med Agerus proaktiva metod byggs alltså en presterande verksamhet, en arbetsplats man rekommenderar och ett arbetsgivarvarumärke med högt anseende.

Vi kommer att återkomma till resultatet av den aktuella analysen för att se specifikt på sambandet mellan Agerus-metoden, gruppeffektivitet och inkludering.

Testa Agerus gratis i 30 dagar!

Med Agerus digitala plattform får medarbetare, chefer och organisationer stöttning i att arbeta med Agerus-metoden. 

I en guidande process leds grupper framåt i utvecklingsarbetet av sin arbetssituation, med fokus på att skapa de rätta förutsättningarna för goda prestationer.

Plattform, likt metod, är utvecklat och framtaget tillsammans med svensk arbetslivsforskning och beprövad erfarenhet. Testa plattformen gratis i 30 dagar genom formuläret nedan.