light-bulb-icon

Bulletin

Kraften i att prata med varandra

All mänsklig samverkan bygger på att vi kan kommunicera. Kommunicerar vi väl med andra kan vi utveckla fantastiska saker tillsammans och förflytta berg. Har vi svårt med kommunikationen händer ingenting – och i värsta fall skapas det negativ energi och konflikter uppstår. Dialog och kommunikation är alltså nyckeln till all framgång mellan människor och grundbulten i ett gott ledarskap.

Det här vet vi på Agerus och därför är kommunikationsklimatet i en organisation en av de viktigaste sakerna vi mäter och utvecklar enligt vår metod. Och det finns goda skäl för det. När vi analyserar resultaten av en mätning hos våra kunder ser vi ett klart samband mellan kommunikationsklimatet och hur människor upplever gruppens effektivitet, grupptillhörighet och hur man känner sig bekräftad.

Hur skapar man då ett bra kommunikationsklimat?

Här är dialogen helt avgörande. Och då menar vi en dialog på riktigt där bägge parter känner sig förstådda och lyssnade på. Vi kallar det ”att byta bilder med varandra”. Utgångsläget är att vi alla har en egen, subjektiv bild av verkligheten och den måste vi stämma av med varandra på ett prestigelöst sätt för att försäkra oss om att vi ser och talar om samma saker.

Det är därför så centralt att förstå att kommunikation handlar lika mycket om att kunna lyssna som att kunna tala. Annars kommer vi aldrig att kunna förstå varandra. Och förstår vi inte varandra riskerar vi oordning och osämja.

En som förstått detta fullt ut och uttrycker det väl är den framlidne amerikanska ledarskapsgurun Stephen Covey som myntade begreppen ”Seek first to understand, then to be understood.” D.v.s. den du talar med måste känna att du förstår henne innan hon är villig att lyssna med öppna sinnen och på allvar ta in innebörden av vad du säger.

Det här innebär inte att alla måste ha samma bild av verkligheten. Tvärtom är det så att mångfalden och förmågan att se saker ur olika perspektiv som är nyckeln till ett dynamiskt och framgångsrikt team.

För ledaren och gruppen gäller att skapa ett öppet klimat som gör att alla vill bidra till diskussionen och byta bilder med varandra. Ju bättre kommunikationskompetensen är i ett team desto större blir effekten av gruppens arbete.

Dialogkompetens

På Agerus utgår vi från något som kallas dialogkompetens och består av fyra hörnstenar när vi talar om kommunikation. Det börjar med att kunna tala och bidra med egna erfarenheter på ett öppet och ärligt vis.

Den andra hörnstenen är att kunna lyssna och ha närhet till andra, vilket innebär att kunna se saker ur den andres perspektiv och undvika ett tolkningsföreträde. Dialogens tredje hörn handlar om att kunna ompröva och förhålla sig självkritiskt kring det man tycker, tänker och säger. Slutligen handlar dialog om att kunna utmana och förhålla sig självständigt till det som sägs.

Att med kritiska frågor kunna leda dialogen till ett djupare samtal, när så behövs. Med kompetens i att tala, lyssna, ompröva och utmana kan vi byta bilder med varandra. Modellen dialogkompetens bygger på tankar och forskning gjord av Lena Wilhelmsson och Marianne Döös vid Stockholms universitet.

Kommunikationsklimatet och dialogkompetensen är alltså avgörande för att kunna utveckla en hållbar prestationskultur. Det är genom dialogen och bildbytet som chef och medarbetare kan enas om ett uppdrag och tillsammans resonera sig fram till vilka förutsättningar som måste vara på plats för att kunna lösa det.

Tänk så mycket enklare allt vore om vi bara kunde prata med varandra!