light-bulb-icon

Bulletin

KASAM, mänskliga basbehov och ett ledarskap för oroliga tider

– Vi lever i en orolig och osäker tid. Vad är det som händer och hur länge ska det pågå? Hur påverkas mitt jobb, min ekonomi och min familj? Frågorna är många. Svaren vet vi inte ännu. Lägg därtill att många jobbar hemifrån den här våren och saknar nog den struktur och trygghet som samvaron på en arbetsplats för med sig.

I det rådande läget blir frågorna om sammanhang och tillhörighet extra viktiga för oss människor. Med Agerus-metoden fångar vi upp dessa saker då vi genom undersökningen av de mänskliga basbehoven talar om Tillhöra, Bidra, Bekräftas och Utvecklas. Kartläggningen av de mänskliga basbehoven vilar på vetenskaplig forskning som kan härledas till den välkände forskaren Aaron Antonovsky och hans teorier om känslan av sammanhang (KASAM).

Känslan av sammanhang

Enligt Antonovskys forskning är en människas känsla av sammanhang (KASAM) helt avgörande för psykisk och fysik hälsa. KASAM bygger på Begriplighet (jag känner och förstår min omvärld), Hanterbarhet (jag har rätt resurser för att klara av tillvaron) och att människor känner Meningsfullhet (jag vill ha och upplever en mening med tillvaron).

Genom att arbeta med KASAM påverkar man medarbetarnas känsla av sammanhang på ett positivt sätt vilket i sin tur påverkar hälsan och välbefinnandet positivt. Enkelt uttryckt har människor med hög KASAM god hälsa medan låg KASAM är ingången till oro, ohälsa och sjukdom.

Hur kan vi då som ledare skapa en stark känsla av sammanhang när vi i dessa orostider inte sitter tillsammans eller umgås som grupp? Och hur kan vi säkra att både grupp och individer fortsätter prestera så som det är tänkt?

Begriplighet handlar om att ge medarbetarna ett tydligt uppdrag och veta vilka målen är för verksamheten. Vart ska vi och vilken är min roll? Det handlar också om att vara tydlig med vilka prioriteringar som gäller i det nya och vad som har blivit mindre viktigt.

Hanterbarhet handlar om att medarbetarna känner att de har rätt förutsättningar för att navigera och klara av en tillvaro som känns mer osäker än vanligt. Meningsfullt handlar normalt om att verksamheten har ett syfte som medarbetarna sympatiserar med. I det läge vi har nu är meningsfullhet för många människor också att kunna bidra till ett större sammanhang och att vara till stöd för andra.

Kommunikation är nyckeln

Kommunikation är nyckeln till all framgång mellan människor och grundbulten i ett gott ledarskap. Regelbunden kommunikation och hög synlighet är också något som är viktigt för den ledare som vill stötta sitt team i orostider. I grunden är det inte svårare än att vi anstränger oss att prata till varandra och se varandra.

Det här är förstås extra viktigt när arbetskamrater inte träffas som vanligt och det mesta av arbetet utförs på distans och via digitala möten. Vad gör man då? Börja t ex varje video- och telefonmöte att ni checkar in ordentligt med varandra. Hur mår alla? Vad har hänt sedan sist? Någon som ska göra något roligt till helgen?

Allt i syfte att bekräfta och uppskatta varandra som människor. Tänk på att arbetsgemenskapen är den viktigaste gemenskapen för en väldig massa människor, kanske t o m den enda de har.

För sann kommunikation mellan människor är dialogen helt avgörande. Och då menar vi en dialog på riktigt där bägge parter känner sig förstådda och lyssnade på. Ju bättre dialogkompetensen är i ett team, desto större blir effekten av gruppens arbete. I distansmöten är det därför din roll som ledare att se till att alla kommer till tals. Några pratar som vanligt mycket och spontant i teamet, andra behöver extra hjälp i dessa tider med att få sina röster hörda. Kanske med hjälp av en talarlista där man vid varje punkt går laget runt för att höra vad samtliga har att säga i frågan?

Tydliga budskap och en bra dialog i gruppen är dina viktigaste verktyg för tillit då marken gungar under våra fötter.

Tillit genom dialog

När det finns en bra dialog mellan människor och grupper så föds det tillit. Det mesta av mänsklig samverkan bygger på att det finns tillit. Och ju större osäkerhet vi har inför framtiden desto större behov av tillit har vi. Att ha ett tydligt uppdrag och goda förutsättningar att leverera gör att alla i en grupp kan känna sig trygga med att saker blir gjorda på ett bra sätt. Då kan vi känna och bygga tillit. Brister däremot tydligheten eller förutsättningarna kommer arbetsgrupper inte att kunna prestera som överenskommet – och då försvinner tilliten i en ond cirkel av misstro, detaljstyrning och försämrade prestationer.

Gott ledarskap behövs i alla tider. I de tider som råder nu är det extra viktigt. Vägen till gott ledarskap går genom att som ledare ge människorna i verksamheten en känsla av sammanhang och mer än vanligt säkra att de mänskliga basbehoven är uppfyllda. Gör du det så har du i den lilla världen bidragit med gott ledarskap. Och den lilla världen betyder mer än någonsin då den stora världen känns orolig för många människor. Det är dessutom så att allt gott vi gör i den lilla världen bidrar till att den stora världen blir en aning bättre och tryggare. Det är också gott ledarskap.