light-bulb-icon

Bulletin

Studie: upp med prestationen, ner med sjukfrånvaron

Agerus visar i en ny studie tillsammans med stora, medelstora och små kommuner att man genom att arbeta med förutsättningarna för hållbar prestation i verksamheten kan påverka 25 % av sjukskrivningarna de första 90 dagarna. Detta samtidigt som man ökar möjligheterna att vara mer effektiv och leverera med högre kvalitet.

Sjukfrånvaron i kommuner och landsting kostar enligt fackförbundet Vision samhället 20 miljarder kronor per år. Det finns alltså ansenliga summor att spara genom att på olika sätt få ner dessa kostnader.

Agerus synsätt har alltid varit att människor upplever lust och välbefinnande när vi presterar väl och uppnår våra mål. Om vi däremot hindras eller inte har tillräckliga förutsättningar för att göra ett bra arbete upplever vi frustration och olust: resultatet blir att vi mår sämre och i förlängningen blir sjuka.

Goda förutsättningar, goda prestationer och god hälsa

I studien ”Hälsa och Prestation på Arbetet” går det att se tydliga hälsofördelar av förutsättningarna för hållbar prestation. Studien genomfördes 2017 och omfattade svar från knappt 2200 individer. Genom att mäta Agerus Humankapitalindex förklarades 16% av de kollektivanställdas sjukfrånvaro och 25% av tjänstemannens sjukfrånvaro av i vilken utsträckning förutsättningarna för hållbar prestation i verksamheten fanns på plats.

Agerus Humankapitalindex mäter medarbetarnas upplevelse av förutsättningarna att prestera i enlighet med sina arbetsuppdrag. Genom att utveckla en hållbar prestationskultur kan alltså medarbetarna både må bättre och kommunernas kostnader sänkas på ett radikalt sätt.

En arbetssituation som skapar prestation, effektivitet och välmående – det är en Hållbar Prestationskultur

Begreppet en hållbar prestationskultur baseras på arbetslivsforskning som bedrivits på Stockholms Universitet av framförallt fil dr Pär Pettersson och professor Ingemar Torbiörn. Forskningen visar att fem subjektiva upplevelser hos individer i förhållande till deras arbetsuppgifter är förutsättningar för att de ska prestera. Dessa kan sammanfattas i orden: vill, vet, kan, får och bör. Ju mer en individ känner att dessa fem förutsättningar är uppfyllda i hans eller hennes arbetssituation, desto bättre presterar man.

För att säkra långsiktigt hållbara prestationer behöver vi dessutom få ett antal av våra basala, mänskliga behov tillfredsställda i arbetet. Dessa är att vi känner att vi tillhör arbetsgruppen, att vi bidrar med vårt arbete, att vi blir bekräftade och att vi utvecklas i arbetet.

Utöver de ovannämnda förutsättningarna behövs även tydlig uppfattning om arbetsuppdraget och att man har en god vardaglig dialog om dessa förutsättningar. Kravet på att ha ett tydligt uppdrag är också något som beskrivs i Arbetsmiljöverkets direktiv AFS 2015:4.

Säkra förutsättningar för hållbar prestation – som en bonus kan du sänka sjukfrånvaron med upp till en fjärdedel

Allt fler och fler anammar en hållbar prestationskultur i sina organisationer och vi vet att det medföljer många positiva effekter. Prestation, kundnöjdhet och gruppeffektivitet är några av de nyckeltal som visats få en positiv effekt av denna arbetsmetod. Studien ”Hälsa och Prestation på Arbetet” visar nu med aktuella siffror att om förutsättningarna för en hållbar prestationskultur är på plats finns det stora mänskliga och ekonomiska vinster att göra.

För att sammanfatta – för att ni ska säkra goda prestationer och låg sjukfrånvaro bör ni göra tre saker:

  • Ge era medarbetare tydliga arbetsuppdrag
  • Utveckla goda förutsättningar för prestation
  • Ha dialog om uppdrag och förutsättningar, för verksamhetens och medarbetarnas utveckling