light-bulb-icon

Bulletin

Den moderna kristallkulan

Händer det att du önskar att du hade en kristallkula för att se in i framtiden? Då skulle du få svar på om försäljningen kommer att öka, om kunderna kommer att vara nöjda och om sjuktalen äntligen kommer att börja gå ner.

Du behöver ingen kristallkula. Det räcker att använda Agerus unika och vetenskapligt förankrade Prestationskulturindex!

Att titta i backspegeln eller se framåt genom vindrutan

Att löpande fånga upp det som hände förra veckan eller förra månaden i form av olika nyckeltal är centralt. Men nyckeltal som visar utfall innehåller i sig ingen information om framtiden, även om historiska data och trender kan ge en viss indikation på hur framtiden kan komma att se ut.

Väsentligt bättre information om sannolikt framtida utfall får man genom att mäta de underliggande faktorer som direkt påverkar utfallet. I de flesta företag och organisationer har människorna en mycket stor påverkan på resultatet eftersom det är människor som utför arbetet. Genom att mäta de viktigaste faktorerna hos medarbetarna som måste vara på plats för att de ska kunna göra en god arbetsinsats, kan vi få en mycket god uppfattning om hur organisationen kan prestera idag och imorgon.

Agerus forskning har isolerat dessa underliggande faktorer som är förutsättningar för prestation och välmående hos medarbetarna. De index vi tillhandahåller fungerar därför som ledande nyckeltal, Key Leading Indicators, som ger oss möjlighet att verkligen leda verksamheten till skillnad från att bara reagera i den.

Med höga indexvärden har vi optimala förutsättningar att prestera väl i arbetet, nå de uppsatta målen och samtidigt må bra. Med låga värden finns inte rätt förutsättningar på plats, vilket leder till sämre prestation, lägre måluppfyllelse och ökad ohälsa.

Därför utgör dessa index en modern ”kristallkula” som ger oss operativa mått på prestationsförmågan. Men inte bara det. Vi ser också vilken eller vilka av de underliggande faktorerna som måste stärkas för att prestation och välbefinnande ska kunna förbättras framöver.

Intressanta skillnader mellan branscher

Agerus index för en hållbar prestationskultur, APCI, mäter de viktigaste förutsättningarna för goda prestationer och välbefinnande i arbetet. Indexet visar andelen medarbetare som har väl uppfyllda förutsättningar och alltså kan göra en god arbetsprestation och samtidigt må bra.

Vi kan konstatera att det föreligger en del intressanta skillnader mellan olika branscher. Detaljhandel och Bank/försäkring har i genomsnitt högst APCI, med 66 respektive 65, medan Industri har ett index på 52. Endast hälften av medarbetarna i industriföretagen upplever alltså optimala förutsättningar för goda arbetsprestationer, vilket påverkar övriga nyckeltal negativt.

Den offentliga sektorn ligger i ett mellanskikt med ett indexvärde om 58. Även här finns således stor potential i förbättringar av förutsättningar för prestation och hälsa.

Agerus Prestationskulturindex

Rullande tolv månader

66

Detaljhandel

65

Bank/försäkring

58

Offentlig sektor

52

Industri

Agerus Performance Culture Index, APCI

Ser vi till bransch är förutsättningarna för prestation alltså betydligt bättre hos företag inom detaljhandeln och bank/försäkring än i den offentliga sektorn och industrin. Indexvärdet för enskilda företag som använder Agerus Performance Culture Index, APCI, varierar mellan ca 45 som lägst och 85 som högst.

I de flesta branscher är handlingsutrymmet den lägsta faktorn, dvs upplevelsen av rätt mandat och befogenheter. Engagemanget för arbetet är den högsta faktorn. Vi kan alltså säga att människorna vill prestera och göra ett bra jobb, men upplever att de saknar det nödvändiga handlingsutrymmet att agera och lösa sina arbetsuppgifter.

Detta är en utmaning hos nästan alla undersökta företag. Kan man hantera den frågan finns goda möjligheter till förbättringar i både effektivitet och hälsa framöver.