light-bulb-icon

Bulletin

En spaning om mättrender

Agerus har funnits i mer än 20 år. Under den tiden har både vi och hur man jobbar och tänker kring mätningar förändrats ordentligt. Och förändringarna fortsätter förstås. I den här Bulletinen sammanfattar vi de iakttagelser vi har sett på senare tid.

Mer på samma plattform

Vi kan konstatera att det finns en växande motvilja till att ta in och börja använda ”ännu ett system” i verksamheten, dvs en systemmättnad. Baserat på detta ser vi att system kommer att bli mer heltäckande än vad de är idag. Vi ser det som sannolikt att ett system kommer hantera flera närliggande områden kopplade till arbetsmiljö och medarbetare, så som medarbetarundersökningar, utvecklingssamtal, uppdragshantering och riskbedömningar på en och samma plattform. Hos en av våra kunder pågår detta redan och går under begreppet ”Rädda chefen”.  

Uppdraget viktigare

En annan trend vi ser är mer fokus på uppdragshantering. På Agerus har vi sedan länge erbjudit marknaden funktioner och mätningar med syfte att skapa tydlighet kring gruppers och individers arbetsuppdrag: dvs vilka uppgifter som ska utföras, vilka förväntningar som ställs och vad målsättningarna är. Efter en period där stora delar av arbetskraften arbetat på distans ser vi att allt fler börjar inse behovet av att tydliggöra uppdraget för gruppen och individen. Uppdragsbeskrivning, måluppföljning, att kunna delegera uppgifter och att samarbete i projekt är saker som digitala verktyg kan stötta med och vi ser att detta kommer efterfrågas allt mer. Tydlighet kring mål, förväntningar och uppgifter är också något som tas upp i Arbetsmiljöverkets föreskrifter för organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

Vi ser det som sannolikt att ett system kommer hantera flera närliggande områden kopplade till arbetsmiljö och medarbetare, så som medarbetarundersökningar, utvecklingssamtal, uppdragshantering och riskbedömningar på en och samma plattform. Hos en av våra kunder pågår detta redan och går under begreppet ”Rädda chefen” .

Aktiva medarbetare

Vi ser också att medarbetarna kommer ges allt större möjlighet att vara med och påverka sina arbetsstationer och sin arbetsmiljö. Kopplat till det ser vi att användarkonton för medarbetare, s k medarbetarkonton, kommer att bli vanligare. Det är ett naturligt sätt för medarbetare att kunna ta del av sina mätresultat och vara delaktig, eller till och med drivande, i utvecklingen av sin arbetssituation. Detta är en trend som redan startar. Agerus var tidigt ute och erbjöd Medarbetarkonton till ett antal kunder för fem-sex år sedan. Idag är det allt fler kunder som använder medarbetarkonton och vi ser t o m att vissa upphandlingar för medarbetarundersökningar ibland ställer krav på medarbetarkonton.

Mera puls

En annan väldigt tydlig trend är att pulsmätningar i allt större utsträckning slår ut de traditionella mätningarna. Förr var det standard att en mätning gjordes på hösten och sen presenterades resultatet efter en till två månader, vanligtvis av en konsult. Därefter var det standard att en mätning gjordes centralt (oftast av HR) och ägarskapet stannade hos HR. Därefter var det en mätning men chefer kunde ta del av sin grupps resultat. För några år sedan blev det alltmer vanligt med en kombination där även chefer kan skapa egna mätningar, eller pulsar, för sina grupper. Det naturliga i de sammanhangen (och det som vi på Agerus redan gjort i flera år) är att involvera medarbetare. Bottom down i kombination med top down.

Värna dialogen

Avslutningsvis ser vi hur artificiell intelligens (AI) tillämpas mer och mer med ett erbjudande om prediktiva analyser eller prediktiva åtgärder för att stötta organisationer med analysen av sin data och efterarbete.

Från vår forskning och våra personliga erfarenheter som ledare och individer är en sak alldeles kristallklart: dialog är centralt. Det är i dialogen mellan människor som vi får förståelse för varandra och varandras perspektiv. Det är utifrån den dialogen som vi lyckas identifiera vilka åtgärder som behövs för att kunna förbättra arbetssituationen. Detta gäller oavsett om det rör sig om hinder att undanröja eller förutsättningar att utveckla.

Mätresultatet är ett stöd

Ett mätresultat är, till stor del, bara ett underlag för dialog. Mätresultatet ska stötta dialogen genom att precisera för individer och grupper om vad de ska fokusera på. Mätresultatet är ett stöd för att hjälpa människor prata om rätt saker. Det digitala stödet ska sedan hjälpa grupperna och individerna i hur de kan föra meningsfull dialog och hur den dialogen kan leda till konkreta utvecklings- och förbättringsaktiviteter.

Med AI eller prediktiva åtgärdsförslag kringgås individen och dialogen kortsluts. AI har blivit ett ”buzz-word”, och marknaden är hoppfull om att AI ska vara den enkla lösningen till utveckling och framgång. Men den enkla lösningen finns redan och kallas för dialog. Den skapas mellan människor ute i deras verklighet i syfte att tydliggöra uppdraget och för att prata om vilka hinder som står i vägen för god prestation och det välmående som följer.

Tycker du att det här låter intressant?

Vill du veta mer om hur det skulle kunna svara mot de behov som ni har av ledarutveckling? Ta i så fall kontakt med vår Senior Advisor och ledarskapsexpert Per Zetterquist. Han nås enklast med ett mail på adressen per.zetterquist@agerus.se

Du kan även kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan!