light-bulb-icon

Bulletin

Det situationsberedande ledarskapet 

I den här bulletinen ska vi prata ledarskap. Men inte vilket ledarskap som helst. Vi vill nämligen slå ett slag för det situationsberedande ledarskapet. Vad är det? Jo, det är ett ledarskap som utgår från medarbetarens och gruppens förutsättningar att både prestera och må bra.

Utgångspunkten för det situationsberedande ledarskapet är den forskning som ligger bakom Agerus-metoden. Den forskningen visar på ett entydigt samband mellan att prestera väl och må bra. Den ledare som skapar goda förutsättningar för prestation skapar en arbetssituation där både individ och grupp utvecklas och mår bra.

Balans mellan krav och förutsättningar

På Agerus anser vi att ledarens viktigaste uppdrag är att nå verksamhetsmålen genom att bidra till att skapa balans i arbetssituationen mellan verksamhetens krav och individens förutsättningar. Ledarskapets uppgift blir då att påverka de villkor som stöttar medarbetarnas förmåga till prestation såsom ett tydligt uppdrag, tillgång till information, relevant kompetens, rätt resurser och tydliga befogenheter. Ju bättre balans mellan krav och förutsättningar, desto bättre kan individerna prestera både enskilt och som grupp för att nå sina mål. Det är kärnan i vad vi kallar ett situationsberedande ledarskap.

Dialog för samägande

Ett framgångsrikt situationsberedande ledarskap förutsätter en löpande dialog. En viktig del av den dialogen är att inte ge sig själv tolkningsföreträde som ledare. Utgår ledaren från att hen har ”den rätta” tolkningen blir det omöjligt för medarbetarna att äga situationen. Att äga situationen innebär att medarbetaren känner att den kan och ska hanteras utifrån ett eget val. Om chefen går in och tolkar situationen åt medarbetarna blir resultatet det motsatta, dvs ett mycket lågt eget ägarskap.

Informationsutbytet ska fylla funktionen att lyfta fram villkor och behov från båda sidor i ljuset, dvs både organisationens och medarbetarnas perspektiv. Ju bättre en sådan dialog fungerar desto större och mer entydig blir den gemensamma bilden som ligger till grund för både prestation och välbefinnande hos medarbetarna.

Ett framgångsrikt situationsberedande ledarskap förutsätter en löpande dialog. En viktig del av den dialogen är att inte ge sig själv tolkningsföreträde som ledare. Utgår ledaren från att hen har ”den rätta” tolkningen blir det omöjligt för medarbetarna att äga situationen.

Från person till situation

Vårt synsätt handlar inte på något sätt om att avveckla ledarrollen. I stället handlar det om att utveckla rollen så att fokus flyttas från person till uppdrag och situation. Ledarens situation är ofta kluven eftersom hen representerar både arbetsgivaren och gruppen. Detta är förklaringen till att ledare ofta upplever en delad lojalitet eller vad som brukar kallas chefens ensamhet. Det här kan innebära begränsningar för chefens egen prestation, men genom att flytta fokus från ledarens personliga attribut till situationen möjliggörs prestation även i ledarrollen.

Stödet till ledaren

Utan en fungerande dialog kan ledarskapet inte tillgodose hela spektret av villkor för goda prestationer. Det här innebär att även ledarens ledare måste skapa goda villkor för prestation i chefsleden. För tillämpning på varje nivå i en organisation krävs stöd från den högre nivån. Enkelt uttryckt behövs stöd från den strategiska nivån för att kunna utöva ett gott ledarskap på operativ nivå.  

Det situationsberedande ledarskapet ersätter på intet sätt behovet att utgå från varje medarbetares individuella behov av stöd och ledning utifrån dennes erfarenhet och kompetens. Men det situationsberedande är ett viktigt perspektiv som måste finnas parallellt med det klassiska, situationsanpassade ledarskapet. För vad är ett situationsanpassat stöd värt om förutsättningarna att prestera saknas?

Tycker du att det här låter intressant?

Vill du veta mer om hur Agerus-metoden kan bli en viktig komponent i din organisation? Ta kontakt med oss genom att fylla i formuläret nedan!