light-bulb-icon

Bulletin

Vetenskaplig grund för att leda på distans  

Att leda på distans är ett aktuellt och populärt ämne för både utbildningar och webinars. Området fick ett ordentligt uppsving genom pandemin och de förändringar som då följde i arbetslivet med en explosion av arbete från hemmet. Idag är distans- och hybridarbete snarare regel än undantag på många ställen. Och så kommer det att förbli. Människors vilja till större flexibilitet i arbetslivet och var arbetet förläggs är här för att stanna. Ny teknik har sedan några år dessutom skapat nya förutsättningar för detta och den utvecklingen kommer bara att eskalera.

Vad kan då forskningen berätta för oss om vad som är viktigt när det gäller ledarskap på distans? Den vetenskapligt validerade modell som brukar lyftas fram kallas för VIST-modellen. VIST är en akronym som består av orden Valence, Instrumentatlity, Self-efficiacy och Trust.

VIST-modellens delar

Valence handlar om identifikation och bindning till gruppen och dess mål. Instrumentality fångar upplevelsen av att det egna bidraget är betydelsefullt. Self-efficacy handlar om upplevd förmåga och kapacitet att prestera. Slutligen beskriver Trust tilliten till gruppen och systemet runt omkring.

Kort sammanfattat pekar VIST-modellen på att distansledarskap handlar om att sätta tydliga mål, bygga tillit i gruppen samtidigt som medlemmarna ska kunna känna sig betydelsefulla och duktiga.

Frågan som ledaren har att ställa sig om målen blir då om de är tydliga nog? Och finns målkonflikter? Är belöningsstrukturen synkad med målen? Har vi rätt organisation för att nå målen?

När det gäller medarbetarnas känsla av bidrag handlar det om medarbetarna vet värdet av sitt bidrag. Och kan enskilda insatser noteras? Och har vi rapportsystem som uppmärksammar medarbetarna på hur målen uppnås?

Ledarens uppgift

Beträffande upplevelsen av egna prestationen är ledarens uppgift att säkra rätt kompetens hos medarbetarna och att där finns både system och kultur för återkopplingar som är både konstruktiva och uppmuntrande.

Och vad gäller tillit så är ledarens uppgift att bidra till ett klimat i gruppen som säkerställer att medlemmarna känner sig trygga med varandra. Kan vi prata fritt om det som rör jobbet? Vågar man ställa frågor, visa sig okunnig och kanske t o m sårbar?

Det ligger något paradoxalt i att det är extra utmanande att skapa tydliga mål, förutsättningar och tillit när man samverkar på distans samtidigt som det är då behoven av det är som störst. Agerus är systemstödet som hjälper till att få sakerna på plats.

Agerus + VIST=Sant

Den som läst så här långt för att lära om VIST-modellen slås nog av hur många av komponenter som stämmer överens med Agerus-metodens betoning av att rätt förutsättningar finns på plats för att människor ska kunna prestera och må bra.

Det ligger något paradoxalt i att det är extra utmanande att skapa tydliga mål, förutsättningar och tillit när man samverkar på distans samtidigt som det är då behoven av det är som störst. Agerus är systemstödet som hjälper till att få sakerna på plats.

Den organisation som jobbar enligt Agerus-metoden möjliggör för cheferna att tillämpa VIST-modellen på ett effektivt sätt eftersom Agerus utgår från det som är verksamhetens uppdrag och mål. Dessutom säkrar Agerus-metoden att medarbetarna upplever en god nivå av tillit, tillhörighet och bekräftelse genom att fånga upp hur väl de mänskliga basbehoven är väl tillgodosedda.

Vetenskapliga metoder

Slutsatsen av detta blir att den som vill utveckla ett gott distansledarskapt byggt på en validerad, vetenskaplig modell hittar sättet för detta i VIST-modellen.

Lägger man till detta Agerus-metoden får man gott stöd av en annan vetenskapligt validerad metod för att säkerställa medarbetarnas upplevelse av förutsättningar för att prestera och må bra.

Det är väl inte så illa i en tid då alla söker vägar för att utveckla och förbättra sitt distansledarskap?

Tycker du att det här låter intressant?

Vill du veta mer om VIST-modellen? Då hittar du mer information här. Och vill du veta mer om hur Agerus-metoden kan användas för att stötta ett bra distansledarskap så är du förstås välkommen att höra av dig till oss!