light-bulb-icon

Bulletin

Agerus-metoden, en naturlig del av aktivt medarbetarskap

Ledarskap är ett begrepp som vi är vana vid att använda och som länge funnits i vår begreppsvärld. Traditionellt har vi byggt strukturer i våra organisationer utifrån olika nivåer av ledarskap. Idag behövs fortfarande ledarskap och strukturer samtidigt som vi ser att initiativ och beslut måste flyttas allt närmare verksamheten. I samband med det har betydelsen av medarbetarskapet kommit i centrum. I den här Bulletinen tittar vi närmare på begreppet och hur det kopplar till Agerus-metoden.

Medarbetarskapets tre komponenter

Medarbetarskap kan enligt litteraturen delas in i tre komponenter. Den första är pålitlighet, d.v.s. att göra det man förväntas göra. Den andra komponenten är adaptivitet, d.v.s. förmågan att anpassa sig till förändringar. Den tredje är proaktivitet vilket enkelt uttryckt handlar om förmågan att själv ta initiativ till förbättringar och förändringar. I tider av förändring är förmågorna adaptivitet och proaktivitet särskilt värdefulla.

Pålitlighet och uppdraget

Om utgångspunkten är pålitlighet och förmågan att uppfylla förväntningarna blir naturligtvis tydlighet i själva uppdraget viktigt. Svaret på frågan ”vad är det jag ska göra på jobbet?” är central i sammanhanget. När vi på Agerus talar om uppdrag utgår vi från arbetsrollen och identifierar ett primärt ansvarsområde för rollen. Till detta kopplas sedan vilka mål och tidsperspektiv som gäller för uppdraget.

Med Agerus-metoden säkras sedan att rätt förutsättningar finns på plats för att medarbetaren ska kunna lösa uppdraget och att det finns en bra förståelse för vilka förväntningarna är på det som ska göras.

Det transformativa ledarskapet stämmer väl överens med vår egen filosofi om hållbara prestationskulturer där utgångspunkten för ledarskapet är att skapa goda förutsättningar för medarbetarna att prestera. Forskningen bakom vår metod visar entydigt att människor som kan prestera bra också mår bra.​

Det transformativa ledarskapet stämmer väl överens med vår egen filosofi om hållbara prestationskulturer där utgångspunkten för ledarskapet är att skapa goda förutsättningar för medarbetarna att prestera. Forskningen bakom vår metod visar entydigt att människor som kan prestera bra också mår bra.

Adaptivitet och förändringar

När det gäller förmågan att anpassa sig till förändringar – s.k. adaptivitet – är Agerus-metoden ett ypperligt instrument för att löpande stämma av och identifiera om medarbetarna känner att de har rätt förutsättningar på plats för att lyckas under de nya omständigheterna som förändringen innebär.

Genom att metoden dessutom fångar upp hur människorna i organisationen känner att de har sina mänskliga basbehov tillgodosedda kopplat till förändringen skapas förutsättningar för att förändringen accepteras, blir bestående och lyckosam.

Proaktivitet och tillit

Beträffande proaktivitet och förmågan att ta egna initiativ måste utgångsläget vara att medarbetarna har den rätta kompetensen för uppdraget och ett mandat som tillåter att de både tänker och agerar själva. Här kommer tilliten mellan chef och medarbetare in som ytterligare ett element. Utan tillit inget mandat.

Tillit är inget som uppstår av sig självt. Tillit ges och förtjänas. Den bygger på en mängd faktorer som sträcker sig från personliga egenskaper till faktiska prestationer. Det är dessutom ett växelspel som är dubbelriktat och ger upphov till en positiv spiral där goda prestationer leder till ytterligare tillit som i sin tur leder till ännu bättre prestationer. I sammanhanget fångar Agerus-metoden upp frågorna om både kompetensen och mandatet på ett väldigt tydligt sätt.

Ledarskap för medarbetarskapet

Tittar vi slutligen på ledarstil kopplat till medarbetarskap så ligger det transformativa ledarskapet närmast till hands. I det transformativa ledarskapet är ledaren coachande, inkluderande och uppmuntrande. Med en transformativ ledarfilosofi byggs medarbetarnas motivation inifrån i stället för att de utifrån blir instruerade eller styrda.

Det transformativa ledarskapet stämmer väl överens med vår egen filosofi om hållbara prestationskulturer där utgångspunkten för ledarskapet är att skapa goda förutsättningar för medarbetarna att prestera. Forskningen bakom vår metod visar entydigt att människor som kan prestera bra också mår bra. Därför har vi tagit fram ett särskilt ledarskapsindex som fångar hur väl ledarna i en organisation säkrar goda förutsättningar för prestation.

Definitionerna av ledarskap och medarbetarskap i denna text är hämtade ur Stefan Söderfjälls utmärkta skrifter ”En liten bok om ledarskap” och ”En liten bok om medarbetarskap”.

Kostnadsfritt Webinar torsdag

den 20 oktober kl. 9-10

Vill du fördjupa dig i frågan om medarbetarskap tillsammans med oss på Agerus? Välkommen att vara med på webinar torsdag 20 oktober klockan 9-10 i så fall.

Där kommer Helsingborgs stad att berätta om hur de börjat jobba med Agerus-metoden som ett sätt att utveckla självledar- och medarbetarskapet i organisationen. Klicka nedan för mer information och anmälan till webinaret.

Tycker du att det här låter intressant?

Vill du veta mer om VIST-modellen? Då hittar du mer information här. Och vill du veta mer om hur Agerus-metoden kan användas för att stötta ett bra distansledarskap så är du förstås välkommen att höra av dig till oss!