light-bulb-icon

Bulletin

Att hålla ett nyårslöfte – en checklista

December är en månad där vi summerar året. Men det är även en månad då vi laddar och tittar framåt. Många av oss går i tankar om förändringar och förbättringar. Inte sällan börjar idén om ett nyårslöfte växa fram. En studie från Stockholms universitet visar att var åttonde man och var femte kvinna avger ett nyårslöfte. Detta sker trots att vi vet hur svårt det är att i slutänden hålla löftet.

Oavsett bakgrunden till ett nyårslöfte så är det bara en bråkdel av alla löften som fullföljs. Hur många gymkort ligger inte och samlar damm redan i februari? Hur många dieter har inte avbrutits med specialpreparaten orörda längst in i skafferiet efter bara någon vecka? Eller hur många cigarettpaket plockas inte fram igen ur gömmorna redan i februari? Listan på brutna löften kan göras mycket, mycket lång.

Forskning från Stockholms universitet visar att bara hälften av alla nyårslöften överlever ett helt år. Siffror från en amerikansk studie är ännu dystrare då bara 20 procent av personerna som avgav ett nyårslöfte levde enligt det efter ett år. Det är helt enkelt lättare att lova än att genomföra.

Tillräckligt viktigt

Vad kan vi då göra för att bättra på siffrorna? Vi föreslår tre punkter för att angripa problemet.

För det första måste det vi vill uppnå med löftet vara tillräckligt viktigt för oss och fylla ett behov. Den forskning som gjorts kring nyårslöften visar att det oftast handlar om förbättringar av den fysiska hälsan eller utseendet.  Vi förstår av detta att löftet ofta handlar om att säkra någon form av social tillhörighet, bli bekräftad och utvecklas för att nå något som känns nytt och upplevs som bättre. På Agerus talar vi om vikten att få de mänskliga basbehoven tillhöra, bidra, bekräftas och utvecklas tillgodosedda.

En annan sak kopplat till målformuleringen som forskningen visar på är att närmande-mål, alltså att sträva efter att nå något, har större chans att uppnås än undvikande-mål, dvs att sluta med någonting. Och för att vi ska orka upprätthålla löftet dag efter dag måste den vara en tillräckligt liten ansträngning för att vi ska orka med att upprepa det.

Att inte kunna påverka alla förutsättningar är en viktig aspekt att ha med sig i tankarna och planeringen kring nyårslöftet. Därför ska ett hinder som dyker upp inte ses som ett misslyckande. Bättre då att acceptera att man inte kan påverka allt och bygga genomförandeplanen på faktorer som man i så hög grad som möjligt kan påverka själv.

Det transformativa ledarskapet stämmer väl överens med vår egen filosofi om hållbara prestationskulturer där utgångspunkten för ledarskapet är att skapa goda förutsättningar för medarbetarna att prestera. Forskningen bakom vår metod visar entydigt att människor som kan prestera bra också mår bra.

Tydlig målbild

För det andra behövs en tydlig bild om vad det är som ska göras eller uppnås. Det som vi på Agerus kallar uppdraget. Ofta brukar SMART-modellen lyftas fram som en bra mall för att sätta mål. Det betyder att målet ska vara tydligt och konkret (Specific), mätbart och möjligt att följa upp (Measurable), något som vi gillar och vill uppnå (Attainable), realistiskt att kunna uppnå (Realistic) och tidsbegränsat (Timely).  Just realistiska mål verkar vara en nyckel i sammanhanget enligt en brittisk undersökning där 52 % av de medverkande menar att mer uppnåeliga mål skulle underlätta att hålla nyårslöftena.

Rätt förutsättningar

För det tredje behöver vi ha rätt förutsättningar på plats för att lyckas med det som ska göras. Agerus-metoden talar om vill, vet, kan, får och bör. Översätter vi det till nyårslöftet skulle vi kunna tala om att ha en tillräckligt hög grad av motivation, rätt information, nödvändig kompetens, inga hinder på vägen och slutligen en stark ansvarskänsla för att fullfölja det vi lovat. Det är här betydelsen av att dela med sig av löftet till familj och vänner vid tolvslaget är så viktigt – det blir en publik annonsering som vi måste hålla oss själva ansvariga inför.

Att inte kunna påverka alla förutsättningar är en viktig aspekt att ha med sig i tankarna och planeringen kring nyårslöftet. Därför ska ett hinder som dyker upp inte ses som ett misslyckande. Bättre då att acceptera att man inte kan påverka allt och bygga genomförandeplanen på faktorer som man i så hög grad som möjligt kan påverka själv.

Kopplar mot metoden

Du som har läst så här långt i texten känner möjligen igen mycket från Agerus-metoden och ser referenser till den. Och det är nog ingen tillfällighet. En australisk studie visar nämligen att de vanligaste orsakerna till att nyårslöften bryts beror på att målen är orealistiska, bristande kontroll över förutsättningarna eller att man helt enkelt glömmer bort löftet. Det är allihop saker som stämmer väldigt bra överens med Agerus-metodens fokus på att ha ett tydligt uppdrag, skapa rätt förutsättningar och att frågorna hela tiden hålls levande i verksamheten genom en löpande dialog. Svårare än så behöver det inte vara. Men vi vet också att det enkla ofta är det svåra.

Därför avslutar vi på Agerus årets sista bulletin med att önska dig lycka till med årets nyårslöfte samtidigt som vi hoppas att du får en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!                                      

 Vill du ha förslag på nyårslöften som både är trevliga och enkla att hålla?

Tycker du att det här låter intressant?

Vill du veta mer om VIST-modellen? Då hittar du mer information här. Och vill du veta mer om hur Agerus-metoden kan användas för att stötta ett bra distansledarskap så är du förstås välkommen att höra av dig till oss!