comment-icon

Blogg

Recept mot destruktivt ledarskap

Nyligen publicerade DN-debatt ett mycket intressant inlägg från fem forskare i psykologi. Forskarna har tittat på vilka faktorer bidrar till ett destruktivt ledarskap. De konstaterar att det till en mycket liten del finns en koppling till psykopatiska personlighetsdrag.

Destruktivt ledarskap definieras som en process över tiden där chefen agerar fientligt eller hindrande i relation till sina medarbetare. När forskarna har undersökt förekomsten av destruktivt ledarskap uppger drygt en tredjedel av respondenterna att det upplevt någon form av destruktivt ledarbeteende. Intressant i sammanhanget är att den vanligaste formen av destruktivt ledarbeteende är passivt, dvs chefer som har låg närvaro, undviker ta beslut eller ta tag i viktiga saker när så behövs.

Om det inte är psykopatiska drag som utlöser ett destruktivt ledarskap vad är det då frågar sig forskarna? Svaret är en ogynnsam arbetsmiljö för chefer och den stress som det leder till. Det kan t ex gälla hög arbetsbelastning eller en otydlig rollbeskrivning. Även omotiverade medarbetare spelar en roll i sammanhanget och kan trigga ett destruktivt ledarbeteende.

Forskarna konstaterar att det råder stor brist på forskning på hur destruktivt ledarskap kan minska. I brist på det ger man i artikeln ett antal konkreta råd:

Ett är att fokusera på chefernas arbetsmiljö för att ge dem bättre förutsättningar att utveckla sitt ledarskap. Från Agerus sida skulle vi gärna lägga till betydelsen av att förtydliga chefens uppdrag för att i nästa steg säkra rätt förutsättningar för att hen ska lyckas med det.

Ett annat förslag från forskargruppen är att utveckla dialogen på arbetsplatsen för att kunna fånga upp när medarbetarna upplever ett destruktivt ledarskap. Detta gäller inte minst det passivt destruktiva ledarskapet från chefen kan orsaka många missförstånd som leder till stress och osäkerhet i gruppen. En chef som tror att den ger autonomi genom att dra sig tillbaka kan av medarbetaren uppfattas som frånvarande.

Sammanfattar vi forskarnas syn på hur destruktivt ledarskap kan motverkas så finns där slutsatser som stämmer mycket väl överens med hur vi på Agerus tänker när det gäller att utveckla människor och verksamhet: ett tydligt uppdrag, rätt förutsättningar för att lyckas och en bra dialog för att skapa tydlighet och undvika missförstånd.