Så tar du vara på medarbetarkraften

Så tar du vara på medarbetarkraften

Att ha motiverade och delaktiga medarbetare spelar stor roll för de flesta organisationer. En arbetsmiljö och företagskultur som stimulerar förnyelse har mycket att vinna. Av erfarenhet vet vi – det är medarbetarna som besitter mest kunskap om hur det ser ut och vad som kan och bör göras.

Alla organisationer kan involvera sina medarbetare i utvecklingsprocessen, även organisationer som har strikta regler och förordningar att förhålla sig till. Systembolaget är ett exempel, Försäkringskassan ett annat. Här involveras ständigt medarbetarna i verksamhetsutvecklingen. Systembolagets sätt att arbeta har lyfts i media flertalet gånger och de har en kundnöjdhet på över 84 %. Försäkringskassans arbete har inte uppmärksammats lika mycket – än, men förtroendet bland medborgarna ökar stadigt.

Vi frågade Försäkringskassan, som precis som Systembolaget arbetar med Agerus, hur deras organisation ser ut och hur de tar del av medarbetarkraften.

Alla ska känna sig schysst behandlade

Försäkringskassans medarbetare fattar runt 20 miljoner beslut varje år. Arbetet är komplext och krävande. För att nå målet att ”alla människor som möter Försäkringskassan ska känna att de behandlats schysst oavsett beslut” arbetar de sedan några år med ett ständigt förbättringsarbete där medarbetarna involveras. Ett arbete som gett resultat. Både kundnöjdheten och förtroendet ökar.

hair systems toupee for men

Martin Runefelt, Chef Strategiavdelningen HR, Försäkringskassan

”När medarbetarna upplever större tydlighet i vad det är som de är här för att göra och att cheferna är intresserade av att de har rätt förutsättningar skapar det en bättre prestation”, säger Martin Runefelt, chef för Ledarskap & Chefsförsörjning på HR-staben.

Viktigt för förbättrings- och utvecklingsarbetet

Sedan 2014 arbetar Försäkringskassan med Agerus modell och stöd för hållbara prestationer. Från början var det frivilligt att vara med men sedan i år är det obligatoriskt för alla chefer. Som alltid är det en utmaning med förändringar. ”Det är tiden man slåss om, men om man ska slippa problem i framtiden behöver det initialt kosta lite tid”, säger Martin. Agerus är en del i vår verksamhetsutveckling och jätteviktig i vårt förbättrings- och utvecklingsarbete.

Före 2014 använde Försäkringskassan en traditionell medarbetarundersökning. När de utvärderade resultaten efter ett antal års undersökningar, i termer av om olika saker hade blivit bättre, tyckte de inte att de hade blivit det. En av anledningarna till att traditionella medarbetarundersökningar inte fungerar, menar Martin, beror på att det ofta blir ett fritt tyckande i luften över hur jag trivs på jobbet. ”Det blir sällan eller aldrig den dialog som krävs i ett utvecklingsarbete där medarbetarna involveras. Medarbetarundersökningen bidrog inte till verksamhetens utveckling, utan resultatet blev endast ett konstaterande. Att använda Agerusmetoden är i sig ett sätt att utöva ledarskap, både vad det gäller att skapa förståelse för uppdraget och ge rätt förutsättningar för att klara av det.

”En av styrkorna med Agerus metod är att den relaterat medarbetarnas ”hur jag trivs och mår på jobbet” till ”varför jag är på jobbet”, nämligen att jag har ett uppdrag. Vi mäter förutsättningarna för ett bra jobb i förhållande till vad som ska göras, inte i största allmänhet.

Avgörande att ta del av medarbetarkraften

Nu är det inte en chef som visar ett resultat framför en tyst och passiv medarbetargrupp. ”Vi tror inte att resultatet blir bättre än de dialoger vi har och Agerus tvingar fram medarbetare och chefer att prata mer i dialog om sitt uppdrag, vad som förväntas av en och över de svar och resultat som mätningarna visar. Att vara delaktig i processen skapar ett ansvar, vilket stämmer väl överens med vår syn på medarbetarskap. Självklart kan det finnas situationer då chefen behöver lyfta olika frågor i organisationen och där besluten behöver fattas av andra”, säger Martin Runefelt.

Medarbetarna upplever det nya sättet att arbeta på positivt. De får prata om sitt arbete på rätt sätt. När de gör en mätning samtidigt i en grupp visas resultatet direkt på skärmen. De behöver inte vänta på någon rapport utan kan genast se hur resultatet ser ut. Och då går det ju inte heller att smita. ”Som medarbetare är du medansvarig i det här och de allra flesta vill vara med och påverka och ta medansvaret. För Försäkringskassan är det avgörande att medarbetarna är involverade i utvecklingen” avslutar Martin Runefelt.