Varför ökar sjukskrivningarna?

Sjuktalen i Sverige ökar igen, och det är framförallt den psykiska ohälsan som ökar. Många upplever ökad stress och frustration som leder till utbrändhet. En förklaring kan vara att det har saknats effektiva verktyg för att i tid upptäcka och hantera tidiga indikationer på ohälsa.

Moderna verktyg för det hälsofrämjande arbetet AGERUS erbjuder nya och moderna verktyg för utveckling av hälsa i företag och organisationer. Fokus flyttas från att söka efter tecken på ohälsa till att söka efter hälsofaktorer och tidigt åtgärda indikationer på lägre grad av hälsa. Verktygen är framtagna i samarbete med några av Sveriges ledande forskare inom hälsovetenskap. AGERUS erbjuder ett modernt hälsoindex och en dialogprocess som stärker de sex faktorer i arbetet som har störst påverkan på hälsotillståndet. AGERUS Health Index, AHI 12 indikationer Hälsa är betydligt mer än frånvaro av sjukdom och besvär. AHI mäter tolv indikatorer på hälsa utifrån ett salutogent och holistiskt perspektiv. Resultatet är ett mått som säger så mycket mer än traditionella hälsoundersökningar. Dialogprocess utvecklar en hälsoskapande arbetsplats Processen behandlar de sex faktorer i arbetet som har störst påverkan på hälsan. I dialogen identifieras de främjande hälsofaktorer som ska stärkas ytterligare, liksom de faktorer som påverkar hälsan negativt som måste åtgärdas. I en löpande förbättringsprocess utvecklas arbetsplatsen till att bli mer och mer hälsofrämjande.

Göran Ejlertsson, professor i hälsovetenskap

Göran Ejlertsson, professor i hälsovetenskap

”När man blir medveten om, diskuterar och arbetar med de faktorer som påverkar vår hälsa positivt och negativt, och då inte minst inom den psykosociala arbetsmiljön, kan man utveckla en miljö som faktiskt stärker hälsan snarare än bryter ner den.”