Mer av det goda arbetet, inte bara mindre av det dåliga

Mårten Bernstad om ett kundmöte som skapade perspektiv.

Jag talade häromdagen med en chef i en mellansvensk kommun. Hon var arg. Hon berättade att kommunen hade haft besök av inspektörer från Arbetsmiljöverket som var där för att kontrollera hur väl kommunen levde upp till de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö; AFS 2015:4. Inspektörerna hade varit trevliga och lätta att prata med och de hade inlett sin inspektion med att säga ”vårt jobb är ju att hitta fel, så det är klart att vi kommer att hitta brister i arbetsmiljön som vi måste påpeka”. Chefen förstod att de sa detta för att avdramatisera besöket och att det var ett bevis på deras goda intentioner. Men ändå gjorde det henne, på ren svenska, förbannad. ”Det är lätt att hitta fel och visst ska man åtgärda dem”, sa hon till mig, ”men hur gör man rätt? Det vi behöver hjälp med är att hela tiden bli bättre och när de kommer ut och gör påpekanden, så tar personalen det som att arbetsmiljön är urusel och de blir cyniska mot allt vi gör tillsammans för att förbättra oss och så går vi bakåt”. Jag lägger inga värderingar i om den här chefen hade rätt eller fel i sin syn på inspektionen, men hon satte fingret på något jag har tänkt mycket på, på sistone.

I Sverige har vi en lång och stolt tradition av att förbättra arbetsmiljön. Vi har till mycket stor del lyckats se till att personal inte behöver exponeras för farliga kemikalier, farliga lyft och andra fysiska faror. Och vi har lyckats med detta genom att framförallt använda oss av en logik som innebär ”mindre av det dåliga”. Den logiken fungerar utmärkt när vi inriktar oss på saker som är relativt lätta att mäta direkt och relativt lätt kan behandlas som enskildheter, som kan elimineras och ersättas. Så är det med stora delar av den fysiska arbetsmiljön. Men den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är annorlunda.

Här fungerar ”mindre av det dåliga” mindre bra. Vi har mer av svårmätbarhet och vi har mer av helhet där enskildheter är svåra att plocka bort. Här blir frågan, just som chefen sa, ”hur gör man rätt?” mer än ”hur tar vi bort det som är fel?”. Vi måste nå kontinuerlig förbättring genom att ta tillvara och utveckla det som är bra, eller kan bli bra, istället för att bara kontinuerligt förbättra oss genom eliminering av risker. Logiken för utveckling av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön blir ”mer av det goda”, inte bara ”mindre av det dåliga”.

Men vad är då ”det goda” arbetet? Hur siktar vi mot det? Detta har varit svårt att sätta fingret på, på ett sätt som gör att vi kontinuerligt kan engagera oss i och följa ansträngningarna för att få en bättre organisatorisk och social arbetsmiljö. Men jag kan med stolthet och säkerhet säga att det vi har att sikta mot är vad som ryms inom Agerus begrepp En Hållbar Prestationskultur.

”Vi måste nå kontinuerlig förbättring genom att ta tillvara och utveckla det som är bra, eller kan bli bra, istället för att bara kontinuerligt förbättra oss genom eliminering av
risker.”

När chefer och medarbetare utgår från det uppdrag de har i verksamheten och kontinuerligt arbetar med förutsättningarna för att prestera i förhållande till uppdraget – det vi kallar VILL, VET, KAN, FÅR, BÖR – och förutsättningarna för att prestera hållbart – de mänskliga basbehoven TILLHÖRA, BIDRA, BEKRÄFTAS, UTVECKLAS – får vi ”mer av det goda”. Det innebär att ta orden om ”organisationens viktigaste resurs” på allvar, det innebär att utveckla organisatorisk och social arbetsmiljö och det innebär faktiskt att utveckla hela verksamhetens förmåga att nå sina mål.

Precis som vi tar tillvara våra finansiella resurser genom att kontinuerligt arbeta inom det verksamhetsnära ramverk som budget och budgetuppföljning utgör, kan vi ta tillvara och utveckla ”den viktigaste resursen”, och därmed hela verksamheten, genom att kontinuerligt arbeta inom det verksamhetsnära ramverk som Förutsättningar för Prestation och Förutsättningar för Hållbarhet utgör. Det är sund verksamhetsstyrning och vi ser hur våra kunder utvecklar Hälsa, Prestation, Måluppfyllelse och Kundnöjdhet genom detta sätt att arbeta. Det är ”mer av det goda” och min förhoppning är att chefen i den mellansvenska kommunen och många med henne ska få möjlighet att arbeta enligt den logiken, för verksamhetens, kundernas, brukarnas och de anställdas skull!

Marten Bernstad

Mårten Bernstad

Mårten ansvarar för Agerus Academy R&D. Han kommer närmast från Sony Mobile där han som Vice President Global Resourcing, Learning & Organisational Development ansvarade för att strategiskt och operativt säkra personalresurser, säkra utveckling av strategiskt och operativt nödvändig kompetens samt att utveckla organisationens struktur och ledarskap i enlighet med bolagets strategi. Mårten är M.Sc. och Leg. Psykolog

Tips

En Agerus Screening tydliggör styrkor och svagheter i din organisation och gör det lättare att fokusera på ”mer av det goda”.