Agerus leder utbildning i hälsoskapande arbetsplatser

Utbildningen ”En hälsoskapande arbetsplats” genomförs med stöd av AFA Försäkring. Den erbjuds alla företag och organisationer som vill förbättra sin kompetens och praktiska förmåga att skapa friskare arbetsplatser och därigenom förbättra sina prestationer. När hälsa blir en del av orga­nisationens vardag och hälsokonsekvenser finns inbyggda i det systematiska arbetet kan arbetsplatsen bli en plats som adderar hälsa istället för att skapa ohälsa. Då förstärks de mänskliga resurserna och förutsättningarna för prestation och lönsamhet ökar.

Den 8:e juni genomförde 15 chefer den första av tre heldagar i Agerus utbildning ”En hälsoskapande arbetsplats”. Kärnan i utbildningen är de nya riktlinjerna från Arbetsmiljöverket om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), kompletterad med bland annat kunskapsmoment om stress och stresshantering.

– På kursen kombineras teori med arbetsplatsnära praktik, genom att deltagarna får tillämpa Agerus metod och mäta sina medarbetares hälsa. Resultatet används sedan under fortsättningen av kursen för att åstadkomma ökad hälsa, berättar Peter Brusquini, på Agerus.